CONSILIUL    GENERAL   AL   MUNICIIPIULUI    BUCURESTI    

 

 

                                                            HOTARARE

                                           

                                          privind  inregistrarea  vehicolelor

                                pentru  care  nu  exista  obligativitatea  inmatricularii 

 

        Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General,-precum si raportul de specialitate al Directiei Generale Transport,Drumuri si Siguranta Circulatiei privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii;

        Vazand avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

         In conformitate cu art.14 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si al art.41 din HG nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002;

         In temeiul art.38(3) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata.

 

                          CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                 

                                                              HOTARASTE:

 

            Art.1. Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsoare pentru lucrari,masinile agricole sau forestiere,precum si alte vehicule pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, ale caror proprietari au domiciliul stabil sau sediul in municipiul Bucuresti se inregistreaza la Primaria Municipiului Bucuresti.

            Art.2. Inregistrarea si radierea vehiculelor prevazute la art.1 se face de catre Directia Generala Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, care tin evidenta vehiculelor supuse inregistrarii.

            Art.3. La data inregistrarii vehiculului, Directia Generala Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei atribuie acestuia un numar de inregistrare si elibereaza un certificat de inregistrare. Dupa caz, elibereaza si 1 sau 2 placute cu numar de inregistrare.

            Caracteristicile numarului de inregistrare, modul de inscriere a acestuia pe vehicul, caracteristicile placutei cu numarul de inregistrare precum si continutul certificatului de inregistrare sinty prevazute in anexa 1.

            Art.4. Inregistrarea vehiculelor prevazute la art.1 se face pe baza urmatoarelor documente:

a)       cererea solicitantului;

b)       actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare al solicitantului in cazul persoanelor juridice in original si in copie;

c)       actul de proprietate al vehiculului in original si in copie ;

d)       dovada efectuarii inspectiei tehnice potrivit legii ;

e)       dovada de plata a taxei pentru vehicule lente ( dupa caz) ;

f)         dovada de plata a taxei de inregistrare

g)       dovada de plata a contravalorii certifificatului de inregistrare

h)       dovada de plata a contravalorii placutei cu numarul de inregistrare

Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se elibereaza personal solicitantului sau delegatului acestuia

Art.5.Radierea vehiculelor prevazute la art.1 se face pe baza urmatoarelor documente :

a)          cererea solicitantului

b)          actul de identitate al solicitantului,in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare al solicitantului,in cazul ; persoanelor juridice,in original si in copie

c)          actul de proprietate al vehiculului in  original si in copie

d)          certificatul de inregistrare in original.

              La radiere proprietarul vehiculului va preda Directiei Generale Transport Drumuri si Siguranta Circulatiei placuta cu numarul de inregistrare .

               Art.6. Taxa de inregistrare este de 300.000 lei.Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 200.000.lei.Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare este de 250.000. lei.

                Vehiculele apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, primariilor sectoarelor 1-6, precum si institutiilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale si seviciilor publice aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor sectoarelor 1-6 sunt scutite de la plata taxei de inregistrare.

                  Taxa de inregistrare precum si contravalorile placutei cu numarul de inregistrare a certificatului de inregistrare vor fi reactualizate anual prin grija Directiei Taxe si Impozite la propunerea Directiei Generale Transport Drumuri si Siguranta Circulatiei,in functie de cesterea indicilor preturilor de consum.

                    Sumele incasate din plata taxelor de inregistrare si din cea a contravalorilor placutei cu numarul de inregistrare si a certificatului de inregistrare se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.7. Vehiculele prevazute la art.1 vor circula pe trasee stabilite potrivit anexei nr.2

            Dupa caz, traseele vor fi inscrise in autorizatii eliberate in acest sens de catre Directia Generala, Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei.

            Art.8. Anexele nr.1 si 2 fac parte integrenta din prezenta hotarare

            Art9. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu cele prevazute in OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si HG nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, referitoare la obligatiile detinatorilor si conducatorilor de vehicule, precum si cu cele prevazute in HCGMB nr.64/2001 privind accesul si circulatia autovehiculelor destinate transportului de bunuri si marfuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare de 5t in zona centrala a municipiului Bucuresti, referitoare la utilaje.

            Art.10. Directia Generala Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Taxe si Impozite si Directia Achizitii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                Contrasemneaza

                                                                              SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ANEXA nr.1

 

 

1.       Continutul certificatului de inregistrare

 

- fata :      - numarul de inregistrare al vehiculului

- data inregistrarii

-          proprietarul

-          adresa

-          categoria

-          marca

-          tipul

-          masa totala autorizata

-          culoarea

-          numarul certificatului de inregistrare

     

      - verso            - mentiuni

 

 

2.       Caracteristicile numarului de inregistrare, modul de inscriere a acestuia pe vehicul

si caracteristicile placutei cu numarul de inregistrare

 

Numarul de inregistrare este compus din litera majuscula B si un grup de 5 cifre arabe

Pentru tramvaie, acesta se inscrie pe partile din fata, din spate si laterale, cu vopsea care contrasteaza cu cea a vehiculului.

Pentru celelalte vehicule supuse inregistrarii, numarul de inregistare se scrie cu negru, in relief, pe o placuta metalica avand in partea stanga emblema municipiului Bucuresti si fondul galben reflectorizant. Caracterele literei si cifrelor vor fi cele stabilite prin standard de stat pentru numerele de inmatriculare. Placuta se fixeaza la partea din spate a vehiculului.

Troleibuzele vor fi echipate cu doua placute care se fixeaza la partea din fata si din spate a vehiculului.

           

 

 

 

 

ANEXA nr.2

 

           

Traseele de circulatie ale vehiculelor inregistrate

 

1. Tramvaiele si troleibuzele vor circula pe trasee propuse de catre RATB si avizate de catre Directia Generala, Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, fara a avea nevoie de autorizatie.

2. Masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, precum si alte vehicule cu masa totala autorizata mai mare de 5t pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii vor circula in conformitate cu prevederile HCGMB nr.64/2001 privind accesul si circulatia autovehiculelor destinate transportului de bunuri si marfuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare de 5t in zona centrala a municpiului Bucuresti. In afara zonelor interzise prin HCGMB nr.64/2001, acestea vor circula cu respectarea legislatiei rutiere in vigoare. Cele cu masa totala autorizata mai mare de 5t vor circula in zona centrala , la solicitari justificate, pe trasee avizate de catre Directia Generala transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei.