REGULAMENTUL

pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului București.

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

          Art.1 -Pe raza municipiului București,înmormântările și incinerările umane se fac în cimitirele și crematoriile  municipalității, numai pe baza prezentului Regulament.

          Compartimentul  de  resort  al  C.G.M.B. va lua măsuri în vederea dezvoltării   în  perspectivă a cimitirelor și   crematoriilor  aparținând de C.G.M.B. pentru a se asigura în permanență cel puțin 12.000 locuri libere de  înhumare, inclusiv  pentru  calamități.

Art. 2. - Înființarea, organizarea și  administrarea  cimitirelor  și crematoriilor   umane ale municipalității se fac  prin hotărîri ale Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3. - Cimitirele și  crematoriile  umane  existente  sunt   supuse, din punct de vedere urbanistic, sanitar și edilitar, prevederilor legale.

Art. 4. - Cimitirele municipalității, existente în prezent, se  împart în patru categorii, astfel:

Categoria I:

 - Cimitirul Bellu;

Categoria a II- a:

  - Cimitirul Ghencea;

  - Cimitirul Sf. Vineri;

  - Cimitirul Reînvierea ;

  - Cimitirul Tudor Vladimirescu;

  - Cimitirul Izvorul Nou ;

- Cimitirul Iancu Nou;

- Cimitirul Progresu

 

Categoria a-III-a:

 - Cimitirul Bucureștii Noi;

 - Cimitirul Dămăroaia;

 - Cimitirul Metalurgiei;

 

Categoria a IV- a:

 - Cimitirul Domnești (Ghencea II)

 - Cimitirul Berceni II;

 - Cimitirul Pantelimon II;

- Cimitirul Străulești II.

- Cimitirul Vest

 

Art. 5. - Până  la  constituirea  unui  cimitir  cu  regim  de gratuități,  cimitirul Străulești II asigura spații speciale  în acest sens.

Încadrarea în  această categorie, se va face numai  după  verificarea situației sociale, a persoanelor decedate, de  către  comisia  de  asistență socială a  fiecărei primării de sector, în maximum 2 zile de la solicitare sau constatare .

Vor beneficia de locuri de inhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr. 44/1994 – veteranii de razboi.

Beneficiarii tuturor legilor conform carora au dreptul la un loc de veci gratuit,

respectiv, legea nr.42 /1990, legea nr. 118/ 1990, legea nr. 189/2000, etc., li se vor concesiona aceste locuri,  in momentul cand prin infiintarea cimitirelor noi se vor putea  asigura ca numar de locuri, atat inmormintarile curente, cat si cele 12.000 de locuri libere de inhumare pentru calamitati, conf.art.1 din prezentul Regulament . Pana in momentul infiintarii acestor cimitire, aceste persoane vor fi luate doar in evidenta ACCU. In cazul decesului acestor persoane sau a rudelor de gradul I sau II, li se  vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza certificatului de deces precum si a documentelor doveditoare ca sunt beneficiari ai uneia din legile de  mai sus.

Art. 6. - Modificarea  categoriilor cimitirelor prevăzute  la  art.  4  și  stabilirea categoriei cimitirelor nou înființate se fac de către Consiliului General al  Municipiului București.

          Art.7. -Terenul aparținând fiecărui cimitir va fi topografiat, i se vor întocmi acte cadastrale  și  va  fi integrat  într-un  sistem informațional geografic complex bazat pe actuala divizare în figuri și rânduri.";

          Art. 8. - Locurile de înmormântare  vor avea dimensiunile de  2,50x 1,20 m, cu intervale între acestea de 0,30 m, necesare pentru circulație și îngrijirea locului.

Locurile pentru reînhumare osemintelor vor avea dimensiunile  de 0,50x0,50 m.

          Art. 9. - În toate cimitirele se va întocmi o evidență scriptică și  grafică, ce va  fi  ținută la zi  atât de unitate, cât  și  de Administrația Cimitirelor. Figurile, rândurile   și locurile  de  înmormântare vor avea un identificator alfanumeric unic pentru a fi cât mai facil de regăsit, consultat și actualizat.

Art. 10 -La crearea de noi cimitire se vor lua măsuri de asigurare a unei zone de  protecție  sanitară, se va întocmi un plan de sistematizare în care vor fi indicate parcelele( figurile, rândurile, locurile de înmormântare numerotate prin cifre și  litere) precum și căile de acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau  camerei mortuare, clopotniței, etc. Se vor întocmi acte cadastrale și va fi integrat   într-un sistem informațional geografic complex bazat pe actuala divizare în figuri și rânduri.";

CAPITOLUL II

Concesionarea locurilor de înmormântare

 

Art. 11. - Locurile  de înmormântare din cimitirele Municipiului București pot  fi concesionate pe bază de taxe în condițile prezentului regulament .

Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai   dreptul   de   folosință.

          Art. 12 - Unei persoane i se va putea concesiona pe termen nelimitat, numai un singur loc de  înmormântare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

          Locurile concesionate pe termen nelimitat și cele de 25 de ani se pot transmite numai prin moștenire sau prin donație. În aceste locuri vor putea fi înmormântați titularii concesiunii, soții sau soțiile  acestora, precum și  ascendenții  și  descendenții lor. Pot  fi  înmormântate  orice  alte persoane, cu  consimțământul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea in posesie a locului donatarul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei 1.

          Concesionarea  către un titular de concesiune,  al  unui  alt  loc de înhumare  pe  termen nelimitat este nulă de drept și atrage încetarea dreptului de folosință asupra acestui loc, cu excepția situațiilor prevăzute în alineatul 1 de mai sus.

          Atribuirea unui loc  de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deși deține un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu  condiția ca, la expirarea termenului de 7 ani, să-și dezhumeze decedatul din locul  nou concesionat și  să-l  înhumeze la locul pe care-l deține .

          Art. 13 -Locurile de înmormântare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci).  Se va  asigura constituirea  și menținerea unei rezerve de 12.000 locuri de înhumare pentru calamități și cazuri de forță majoră.

          Art.14 -Locurile  de înmormântare concesionate pentru 25 de  ani, precum  și locurile de înhumare  pe 7 ani se pot transforma la cerere, în locuri de veci, cu plata taxelor corespunzătoare.

          Art.15. -În locurile concesionate pentru 25 de ani și netransformate în locuri  de veci, înmormântările care nu asigură minimum 7 ani până la expirarea   termenului de concesionare(25 ani) se vor putea face  numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ani stabilita prin prezentul Regulament.

          Locurile aflate în această situație vor putea fi concesionate pe veci la cererea titularului concesiunii sau a moștenitorilor..

          Art. 16 - Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează   de compartimentul de resort al A.C.C.U.

          Transformările locurilor de înhumare pe 7 ani și a celor concesionate pe 25  de ani se vor face de către A.C.C.U. cu respectarea strictă a prevederilor art.7 din prezentul regulament și a prevederilor cu privire la concesionări în cimitirele nou  create. 

  Art. 17. - Locurile de înhumare pe 7 ani se vor atribui de către Administrația cimitirelor numai la decesul unei persoane.

Art. 18. - Dobândirea locurilor  de  veci  prin  succesiune este  scutită de plata taxelor de concesionare .

          Ceilalți dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.

          Art. 19.

-  (1) Concesionarea și dreptul de folosință încetează

a)    la expirarea termenului de concesionare ( 7 sau 25 de ani);

b)    când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se considera parasire, mentinerea in stare de neingrijire a constructiilor funerare, imprejmuirilor si mormintelor unde nu exista nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) si daca timp de 6 luni de la anuntul din presa,  concesionarul  nu  se prezintă la A.C.C.U. pentru clarificarea situatiei juridice a concesiunii;

c)     prin renunțarea concesionarului, în scris, în  favoarea  A.C.C.U. ,fără a avea pretenția la despăgubiri;

d)    în cazul neachitării tarifului de întreținere în timp de 3 ani consecutivi și dacă, timp de  30 de zile de la somatia scrisa sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la A.C.C.U. pentru achitarea tarifelor de intretinere;

e)    în condițiile art. 12 alin. 3, atunci cind concesiunea este nula de drept;

f)      locurile de veci care nu au fost preschimbate conform deciziei nr. 1336 / 15.03.1950 si care au intrat in patrimoniul ACCU fara nici o alta formalitate.

Se exceptează  de la prevederile prezentului articol monumentele funerare din  patrimoniul național și monumentele declarate de către C.G.M.B. de interes istoric și artistic.

 

(2) In cazul in care, se pierde dreptul de folosinta al concesiunii, locul de inmormintare va fi refolosit.

Construcțiile executate de către concesionar sunt proprietatea acestuia,urmând ca  la încetarea dreptului de  folosință, acesta să  elibereze terenul.

 

(3) In lipsa titularului sau a eventualilor mostenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece in proprietatea ACCU, cf. art.680 Cod civil;

 

(4)      Părțile  indivize de concesiune  care  nu  răspund anuntului in presa in conditiile stabilite, respectiv  6 luni in cazul parasirii si 30 de zile in cazul neachitarii tarifului de intretinere, expira si pot fi reconcesionate partilor indivize interesate care solicita acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionari.

Art. 20 -În limita disponibilităților, la propunerea unor  instituții  publice, directorul instituției poate  aproba concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalități marcante ale României.

 

CAPITOLUL III

Înmormântările si reînmormântările

 Art. 21. -Înmormântările se fac numai pe bază de adeverință de înhumare eliberată de Oficiul Stării Civile, care a înregistrat decesul.

În cazul în care se dispun cercetări de către organele îndreptățite, cu privire  la  cauzele  decesului, înmormântarea  se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele respective.

Înmormântarea decedaților aduși din alte localități se face pe baza autorizației sanitare de transport, vizată de organul sanitar competent și adeverința de înhumare.

Art. 22 -Înmormântările se pot face direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă .

Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore,  numai  cu autorizația organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare și cu plata tarifelor legale.

Nu pot fi depuși la capelă  cei decedați din cauza unei boli contagioase.

Art. 23 - Înmormântările pentru locurile de 7 ani se vor face în gropi cu pod, iar pentru  cele  de  25  de  ani   sau pe veci, în gropi cu pod,gropi zidite(cripte) sau în cavouri.

Gropile simple se execută la cel puțin 2 m adâncime, iar cele cu pod se vor face la minim 2,50 m.

Gropile zidite și cavourile se execută, potrivit dispozițiilor prezentului  Regulament, pe baza autorizației de construcție și sub controlul intendentului  cimitirului.

Înhumările pentru  gratuiți ( cim. Străulești II )  se vor face în gropi simple.

Art. 24. - Atribuirea locurilor de înmormântare pe 7 ani se face în ordinea stabilită prin planul fiecărui cimitir, conform numerotării.

Art.25- Mormintele nu pot fi deschise  decât după 7 ani de la data înhumării.

Deschiderea mormintelor înainte de  împlinirea termenului de 7 ani, dar  nu  mai devreme de 1 an, se va putea face numai cu autorizația organului sanitar  competent  și numai  în perioada 1.11 - 31.03, dar numai  târziu de al doilea an.  Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data când a avut loc înmormântarea, potrivit legii, pe baza autorizației dată de procuror sau de  instanța judecătorească și cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei  decedatului, la data fixată de aceste organe.

Art.26. - Deschiderea mormintelor și reînmormântărilor se vor face în mod obligatoriu în prezența cu acordul titularului sub supravegherea intendentului cimitirului, iar operațiunile se consemnează în registrul de înhumări în care semnează ambele părți.

Osemintele vor fi reînhumate la picioarele decedatului.

Mutarea în afara cimitirului a osemintelor se va face pe bază de autorizație de deshumare și aviz de transport.

În cazul când, în termen de 60 de zile de la expirarea  termenului de 7  ani,   reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși s-a  anunțat prin intermediul presei, operațiunea se  desfășoară numai în prezența   intendentului cimitirului, care consemnează, în registrul de înhumări, lipsa reprezentantului familiei  și operațiunea   de   reînmormântare  a osemintelor la   picioarele noului înmormântat

La expirarea celor 7 ani, neidentificații, vor fi deshumați numai în prezența  administratorului și vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat asigurându-se în mod gratuit slujbele religioase.

Art. 27 - În cazul în care la expirarea termenului de concesionare, se pierde  dreptul de folosință, locul de înmormântare va fi refolosit , iar osemintele rezultate  vor fi depuse într-un săculeț la picioarele noului înmormântat sau în alt loc desemnat acestui scop .

Costul acestor operațiuni va fi suportat de noul concesionar.

 Art.28 - "Cimitirul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989" este administrat de Administrația cimitirelor .

Cheltuielile necesare întreținerii vor fi suportate din bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Art.29 – Cheltuielile necesare întreținerii cimitirelor ostașilor de alte naționalități, căzuți pe teritoriul României, pot fi suportate de statele respective,  prin reprezentanțele lor diplomatice sau în condiții de reciprocitate de Consiliul  General al Municipiului București, pe baza documentațiilor întocmite de compartimentul de specialitate.

 

 

CAPITOLUL IV

Crematoriile

 

 

Art.30 - Crematoriile umane execută la cerere operațiuni premergătoare    incinerării, incinerarea propriu-zisă, operațiuni de depozitare și conservare a urnelor cu cenușă, precum  și alte operațiuni legate de incinerare.

Art. 31 - Activitățile premergătoare incinerării se pot efectua numai pe baza adeverinței de înhumare și aviz sanitar .

Art. 32 - Incinerarea  decedaților aduși din alte localități se face numai pe  baza autorizației sanitare de transport și a adeverinței de înhumare

Art.33 - Incinerările decedaților se fac în ordinea aducerii  lor  la crematoriu, cu execpția cazurilor de boli contagioase care au prioritate.

Art.34 - Pot asista la operațiunile de incinerare propriu-zise în sala de incinerare cel mult trei persoane majore .

Art. 35 - Cenușa provenită din incinerare se depune în urnele asigurate de crematoriu.

Urnele respective se individualizează cu etichete cuprinzând datele de indentificare a decedatului .

Art. 36. - Urnele se păstrează la crematoriul uman timp de 45 de zile, perioadă  în  care  familia  decedatului  va  trebui    hotărască  asupra depunerii lor la :

- domiciliul familiei

- în cavouri, gropi, nișe ;

- columbarele de urne ale crematoriului.

După trecerea termenului de 45 de zile, în cazul în care cei interesați nu au luat nici o măsură în legătură cu depunerea și păstrarea urnelor, acestea vor fi  depuse în  spații special amenajate aparținând A.C.C.U.

Art. 37 - Depunerea și conservarea urnelor în columbarele crematoriului uman se face în nișă .

Concesionările pe termen nelimitat a nișelor se vor atribui de către ACCU numai în  caz  de deces, pe baza taxelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București.

Art.38 - Dreptul de folosință al nișei îl are concesionarul și membrii familiei sale și se transmite prin moștenire și donație .

Prin familie în înțelesul prezentului Regulament, se înțelege: soțul sau soția   titularului  concesiunii,  părinții acestora, copiii, ginerii și nurorile .

Art.39 - Concesionari nișelor din columbarele crematoriilor umane sunt  obligați să plătească tarifele anuale de întreținere stabilite de Consiliul General al Municipiului București.

Evidența achitării tarifelor de întreținere se ține într-un registru special .

Art.40 - În caz de neplata tarifului de întreținere mai mult de 1 an si daca in termen de 30 de zile de la anuntul in presa, concesionarul nu se prezinta la A.C.C.U.,concesiunea încetează, iar urnele se vor păstra în spații special amenajate de către ACCU.

Art. 41 - Instalarea de monumente sau executarea de alte lucrări la nișă se  fac numai cu avizul compartimentului de resort din cadrul ACCU.

 

 

CAPITOLUL V

Executarea de lucrări

 

Art.42 - Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat, sau a celor 25 de ani   pot executa în limitele suprafețelor deținute următoarele construcții în condițiile legii:

a) la suprafață: capele, mausolee, monumente, construcții și amenajări funerare ;

b) în subteran : cripte, cavouri și gropi zidite cu câte unul două sau maxim trei locuri suprapuse .

Pentru construcțiile în care se fac înmormântări supraterane este obligatoriu și avizul sanitar.

Este scutită de autorizație, montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5m și fără bază betonată .

Art. 43- Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate, se  face de către ACCU pentru : cruci, grilaje, borduri,cripte cu  câte  unul, două sau maxim trei locuri suprapuse, iar pentru lucrările funerare executate la  suprafață, respectiv capele, mausolee,monumente, obeliscuri, lucrări de artă construcții și amenajări funerare, autorizarea se face conf. Legii 50/1990 modificata si completata cu Legea nr. 453/2001.

Art. 44 - În cimitirele municipalității, pot executa lucrări:

- societăți comerciale   de profil, meseriași autorizați, propuși de concesionari si abilitati de A.C.C.U. ;

-        formațiile proprii ale Administrației Cimitirelor;

-        concesionarii înșiși.

 Art.45 - Pe locurile cu înhumări de 7 ani pot fi construite numai cruci, borduri și grilaje .

Art.46 -Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, intendentul  având obligația să împiedice  executarea unor asemenea lucrări .

Nu  se  pot  executa cripte  sau  gropi  zidite  cu câte unul, două sau maxim trei locuri suprapuse,  pe o suprafata de  1,00 x 2,00 m , limita minima fiind de 1,00 x 2,35m.

Diferențe de teren, în vederea executării de cripte,  nu  se pot acorda decât numai pentru cei care au  un singur loc, iar  pe  actul de concesiune este trecută  o   dimensiune  mai  mică  decât  cea  prevăzută  de  1,20 x 2,50 m,  în  limita

posibilităților   de teren, cu respectarea art. 8 și a paragrafului de mai sus.

Art.47 – Sunt interzise depozitarea în cimitire de materiale de construcție,  peste necesarul zilnic. Pregătirea materialelor (stingerea varului, prepararea mortarului și a betonului) se vor face în tărgi, asigurăndu-se zilnic curățenia locului.

La executarea lucrărilor de construcții în cimitire, se vor proteja mormintele și construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces.

Orice stricaciune va fi suportata de beneficiarul lucrarii .

Art.48 – Sapaturile de pamant efectuate in vederea executarii de cripte cu 1, 2, sau 3 nivele, se vor executa numai de catre angajatii ACCU. Concesionarii care executa lucari funerare in regie proprie sau cu firme de constructii funerare, vor achita la ACCU contracostul operatiilor de sapatura pe baza tarifelor aprobate conform art.52. Autorizatiile de constructii funerare pentru cripte, se vor elibera de catre ACCU numai dupa achitarea costului sapaturii de catre beneficiarul lucrarii.

Art.49 - Accesul în cimitire al mijloacelor de transport cu o capacitate mai mare de 5 tone nu este permis.

Pe restul aleilor, transportul materialelor se va  face prin purtare directă, cu   roaba,  sau  prin mijloace de transport cu capacitate de maximum 1,5 tone.

Art. 50 - Obiectivele declarate  monumente de artă nu pot fi reparate,  modificate sau demolate, decât cu avizul prealabil al Comisiei Municipale a Monumentelor.

Art.51 - Lucrările de construcții în cimitire  trebuie finalizate în termen de  6  luni de la eliberarea autorizației, după expirarea acestei perioade este necesară reactualizarea autorizației.

Societățile și meseriașii ce execută lucrări funerare concesionarilor vor plăti Administrației Cimitirelor energia electrică și apa consumată .

 

CAPITOLUL VI

Obligațiile Administrației Cimitirelor

 

Art.52 - ACCU are următoarele obligații:

- asigură corectitudinea concesionărilor și atribuirilor locurilor de 7 ani din cimitire;

- asigură respectarea de către persoanele fizice și juridice  a prevederilor prezentului regulament;

- asigură paza în cimitire ;

- asigură prestațiile necesare înmormântării sau incinerării cu toate operatiile ce decurg din acestea, precum si sapaturile de pamant pentru executia criptelor cu 1, 2 sau 3 nivele. Tarifele pentru toate aceste prestatii vor fi calculate si actualizate de catre ACCU, la fiecare indexare de salarii, cat si modificari ale preturilor de materiale si aprobate de  conducerea ACCU;

- asigură la cerere, serviciile religioase specifice și spațiul necesar desfășurării acestora în mod gratuit.

- asigură respectarea protocoalelor încheiate  cu Arhiepiscopia Bucureștilor  în cea ce privește statutul serviciilor religioase, statutul preoților și al locașurilor de cult din A.C.C.U.

- asigură întreținerea aleilor, clădirilor împrejmuirilor, instalațiilor edilitare (apă canalizare, energie electrică, gaze, etc.), evacuarea gunoiului (excepție cel rezultat din lucrările executate de concesionari), inclusiv a vegetației ornamentale dendro-floricole ;

Art. 53 - Pentru serviciile prevăzute,  concesionarii au obligația să plătească    Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane  tariful anual de întreținere diferențiat pe categorii de cimitire, reactualizate în funcție de rata inflației.

În funcție de rata inflației, tarifele se vor corecta anual cu coeficientul de creștere calculat de Comisia Națională pentru Statistică.

          Invalizii, veteranii de razboi, persoanele care beneficiaza de ajutor social, persoanele care beneficiaza de alocatie de sprijin si persoanele care beneficiaza de somaj li se aplica o reducere de 50% la tarif de intretinere anuala.

          Pensionarii cu pensii pana la 2.500.000 lei (inclusiv) beneficiaza de o reducere de 30% din tariful de intretinere anuala.

Concesionarii beneficiari, conform legilor actuale în vigoare,de locuri gratuite  în cimitirele aparținând de CGMB nu sunt scutiți de plata tarifelor anuale de  întreținere, dar vor beneficia de o reducere de 50% la tariful de întreținere anuală începând cu 1 ianuarie 2004(excepție  "Cimitirul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989").

 

Art. 54 - Intrarea în incinta cimitirelor cu mașini și utilaje se poate face numai  cu scopul realizării unor lucrări funerare, conform art.51.

Se interzice staționarea mașinilor și utilajelor constructorilor în cimitire mai mult de două ore .

Sâmbăta și duminica este interzis accesul în cimitir al mașinilor de orice fel, cu excepția celor ce transportă decedații.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

 

Art. 55 - Soluționarea tuturor reclamațiilor referitoare la activitatea ACCU se va face conf. art.55 din Legea nr. 29 /1990 

Art. 56 - Accesul persoanelor în cimitire se va face în costumație decentă . Circulația se va face numai pe alei, fiind interzisă călcarea pe monumente  și  morminte, comportarea fiind  în  limita  pioșeniei  locului sacru.

Accesul în cimitir este permis:

           - în perioada 1.10 - 31.03, între orele 8.00 - 17.00;

           - în perioada 1.04 - 31.09 între orele 7.00 - 20.00

Solicitările justificate ale concesionarilor, în afara acestui program, vor fi soluționate de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane. .

Accesul in cimitire pentru cei ce executa lucrari de constructii funerare:

-     indiferent de perioada anului, accesul se face intre orele 7,00 – 16,00 numai in zilele lucratoare;

-     simbata, duminica si in zilele de sarbatoari legale accesul este interzis;

-     exceptie fac situatiile in care se executa lucrari pentru cazurile de deces.

 

CAPITOLUL VIII

Constatarea și sancționarea contravențiilor

 

Art. 57 -Urcarea pe monumente, statui, bănci, deteriorarea, mutarea sau răsturnarea băncilor, coșurilor,  indicatoarelor,  distrugerea tăblițelor cu poziționarea  locurilor, nereactualizarea autorizațiilor după expirarea perioadei de 6 luni,  execuția fără avizul responsabilului de unitate a lucrărilor de construcții,  constituie  contravenție și se sancționeză cu amendă de la  30.000 lei la  50.000 lei,  pentru  persoane  fizice,  și  de  la 100.000 lei la 150.000 lei, pentru persoane juridice .

Art. 58 - Aruncarea de țigări, ambalaje, moloz, diverse resturi vegetale obținute de la amenajarea mormintelor în alte locuri  decât cele special amenajate  acestui scop constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei pentru persoane fizice , și de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice .

Art. 59 - Depozitarea de deșeuri vegetale și sau menajere, ambalaje combustibil de orice fel, pe morminte sau pe aleile de acces, precum și încălcarea  prevederilor art.49 și 54 privind  accesul  auto  în  cimitire, constituie contravenție  și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei , pentru persoane fizice și  de la 250.000 lei  la  1.000.000 lei pentru persoane juridice .

Art. 60 - Deteriorarea aleilor, a căilor de acces, a stâlpilor de iluminat, a gurilor de incendiu, a rețelelor electrice și de  udat , a  gurilor de canal și a  capacelor acestora, a statuilor, a monumentelor, a împrejmuirilor, a grilajelor, a crucilor, a gardurilor și a oricăror altor dotări din cimitir cu corpuri străine , substanțe inflamabile și / sau toxice constituie contravenție  și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice și de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru peresoane juridice.

Art.61 - Constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte :

a) comercializarea fără autorizație a oricăror produse în incinta cimitirelor ;

b) stingerea varului, cioplirea pietrelor și a lemnelor, precum și efectuarea  oricăror lucrări funerare fără autorizație  (încălcarea art.47):

c) introducerea în cimitir de materiale de construcții în vederea executării de lucrări funerare fără autorizație (încălcarea art.43)

d) executarea de lucrări de construcții funerare fără autorizație de construcție eliberată de A.C.C.U. (încălcarea art. 43)

e) executarea de lucrări funerare montări  de  grilaje  în  afara limitei locului concesionat ( încălcarea art 46)

f) executarea  de  amenajări  morminte  de către alte persoane decât cele prevăzute la art.44.

g) repararea, modificarea sau  demolarea , fără  avizul  prealabil al Comisiei Municipale a Monumentelor a obiectivelor declarate monumente de artă (încălcarea art 50)

h)nerespectarea de către directorul ACCU a prevederilor art. 52,alin.1

Art. 62 -Sumele încasate din venituri extrabugetare (tarife ) se colectează la dispoziția Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Art. 63 - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de   intendenții cimitirelor pe baza unor procese verbale de constatare, în condițiile prezentului regulament pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane și cu respectarea Legii nr. 32 /1968.

 


                                                                                                                        ANEXA I

 

                                                            T A X E

                                        pentru atribuiri, utilizari temporare si tarife

                              ce vor fi practicate in cimitirele si crematoriile umane

                    Obiectul taxei                                                 Categoria              taxe  (lei/an)  

           

          1. Taxe pentru utilizarea temporara                                    I                             150.000

               ( pana la 7 ani )                                                                II                           100.000

                                                                                                    III                            80.000

                                                                                                    IV                            60.000

 

          2. Taxe pentru concesionarea unui loc de inhumare pe      I                           2.100.000 

               termen nelimitat                                                             II                         1.500.000

                                                                                                            III                          600.000

                                                                                                      IV                          300.000

 

          3. Taxe pentru concesionarea unei nise pe

               termen nelimitat la Crematoriul Uman                                                   150.000

 

          4. Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc                           reducere cu 75%

               de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat                          fata de taxele

                                                                                                              prevazute la pct.2

 

          5. Taxe pentru transformarea locului de inhumare                         reducere cu 10%

               de 7 ani in concesiune pe termen nelimitat                          fata de taxele

                                                                                                              prevazute la pct.2

 

          6. Tarif anual pentru intretinerea unui loc de 3 mp                I                       330.000

                                                                                                    II – III                    150.000

                                                                                                    IV                            60.000

 

          7. Tarif anual pentru intretinerea unei nise la crematorii                                   60.000

 

          8.Tarif pentru accesul cu mijloace auto si utilaje           - autoturisme         5.000 lei/ora

              pentru executarea lucrarilor funerare                 - mij. de transp.

                                                                                           sub 5 tone                 20.000 lei/ora

                                                                                          - utilaje                      20.000 lei/ora