CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea "Regulamentului de realizare a lucrarilor (obiectivelor de investitii)
in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti"

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
In baza art. 26 lit. (a), (b) si (c) si art.34 (2) din Ordonanta Guvernului nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare aprobata prin Legea 634/2002 si a art.1,2,11 (1) lit.(a) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.38(2) lit.(f), (i) si (m) si a art. 46(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE

Art. 1. Cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, toate persoanele fizice si juridice ( inclusiv institutiile publice), care realizeaza lucrari (obiective de investitii) de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Bucuresti, au obligatia,ca acestea sa fie infiintate, in conformitate cu "Regulamentul de realizare a lucrarilor (obiectivelor de investitii) destinate sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Bucuresti" prevazut in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu exceptia art.3, art. 4, art.7, art.8, art.9 si art.12 din Regulamentul prevazut la art.1,prevederile acestuia nu se aplica lucrarilor si obiectivelor de investitii destinate sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, realizate de S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. in cadrul Contractului de Concesiune.
Art. 3. Nerespectarea prevederilor art.8(2), art.9 si art.10(2) precum si continuarea lucrarilor, in cazul respingerii fazei determinante, fara efectuarea remedierilor solicitate de comisia de receptie, constitue contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
- cu amenda de 25 000 000 lei nerespectarea prevederilor art. 8(2) si art.9 din regulamentul prevazut la art.1 si dupa caz se sisteaza lucrarile pana la conformare;
- cu amenda de 20 000 000 lei nerespectarea prevederilor art 10(2) din regulamentul prevazut la art.1 si dispunerea conformarii;
- cu amenda de 25 000 000 lei continuarea lucrarilor, in cazul respingerii fazei determinante, fara efectuarea remedierilor solicitate de comisia de receptie si dispunerea conformarii;
Art. 4. Contraventiilor prevazute la art. 3 li se aplica prevederile Ordornantei Guvernului nr.2 /2001, modificata si completata prin Legea nr. 180/2002.
Art. 5. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr.52/17.06.1993 cu privire la executarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare finantate de persoane fizice sau juridice se abroga.
Art. 6. Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti , S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. si Agentia de Reglementare a Nivelelor de Servicu Apa-Canal a Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANEXA 1

Regulamentul de realizare a lucrarilor (obiectivelor de investitii)
in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti

Art. 1 Initierea realizarii lucrarilor (obiective de investitii) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti este in competenta concesionarului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare (S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.) si a proprietarului sistemelor C.G.M.B.
Art. 2 Persoanele fizice si juridice, interesate sa realizeze pe cheltuiala proprie lucrari (obiective de investitie) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare (cu exceptia bransamentelor si racordurilor asa cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr.32/2002, modificata si aprobata cu Legea 634/2002), precum si primariile sectoarelor municipiului Bucuresti vor adresa o solicitare Primariei Municipiului Bucuresti. Solicitarea va contine scopul si natura obiectivului de investitie si avizul concesionarului serviciilor de apa si canalizare (S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.) cu privire la conditiile tehnice de realizare al acestuia precum si tema de proiectare.
Art. 3 -(1) Investitorii vor elabora temele de proiectare ale obiectivelor de investitii destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare cu avizul tehnic al S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., dupa care temele vor fi avizate in Consiliul Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti (C.T.E.-P.M.B.).
-(2) Documentatiile tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare vor fi prezentate pentru avizare la S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. si Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti, care vor stabili in detaliu solutiile tehnice si fazele determinante ale lucrarilor ce trebuiesc verificate.
-(3) S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. si C.T.E.-P.M.B. vor evalua proiectele la avizare si din punctul de vedere al impactului lucrarilor asupra functionarii sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ,precum si la dezvoltarea de perspectiva a acestora, tinand seama de Planul Urbanistic General si planurile urbanistice zonale aprobate de C.G.M.B.
-(4) La sedintele C.T.E-P.M.B. in care se analizeaza temele de proiectare si proiectele lucrarilor de investitii privind sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, vor fi invitati obligatoriu reprezentantii desemnati ai S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. si A.R.B.A.C.
Art. 4 -(1) Studiile de fezabilitate aferente realizarii lucrarilor (obiectivelor de investitii) destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor fi supuse de investitori, aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
-(2) Inainte de aprobare, studiile de fezabilitate vor fi supuse dezbaterii publice, elementele de necesitate si oportunitate si principalele caracteristici tehnice mentionate in avizul C.T.E.-P.M.B. urmand a fi facute publice prin grija Primarului General si al Secretarului General al Primariei Municipiului Bucuresti, cu minim 30 de zile inaintea datei sedintei C.G.M.B. in care vor fi supuse aprobarii.
Art. 5 Lucrarile de investitii ce se realizeaza din surse ale propietarului sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, in afara sferei obligatiilor S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. de atingere si mentinere a nivelelor de servicii angajate prin Contractul de Concesiune, se pot cuprinde in bugetele locale al Primariei Municipiului Bucuresti si ale Consiliilor Locale ale secoarelor Municipiului Bucuresti numai in baza aprobarii prealabile de catre C.G.M.B. a prioritatilor din programele de lucrari de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, care sa permita realizarea lucrarilor in baza unei analize unitare a propunerilor pe intreg Municipiul Bucuresti, in principal, tinand seama, in cazul retelelor de alimentare cu apa, de zonele deficitare cu apa poluata la puturi, sau in cazul retelelor de canalizare,de zonele depresionare unde se produc inundatii frecvente ale
gospodariilor cetatenilor, urmarindu-se pe cat posibil,dotarea simultana a strazilor cu retele de apa si de canal, dar cel putin cu retele de canal, acolo unde nu exista cereri si angajamente ferme suficiente (51% dintre utilizatori asa cum este stabilit prin Contractul de Concesiune) de racordare la sistemele de alimentare cu apa si de canalizare.
Art. 6 Atunci cand lucrarile de investitii se realizeaza din surse ale propietarului sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare (Municipiul Bucuresti), in cadrul sferei obligatiilor S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. de realizare a nivelelor de servicii (prevazute in Contractul de Concesiune), vor fi supuse aprobarii C.G.M.B. termene devansate de atingere ale nivelelor de servicii de catre Concesionar, corespunzatoare acestor contributii ale Municipiului Bucuresti sau/si vor fi aprobate reduceri corespunzatoare a tarifului aplicabil serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, ce se vor negocia in prealabil cu concesionarul in baza valorii investitiei din studiul de fezabilitate aprobat si valoarea totala a investitiilor din Planul Financiar depus de S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. odata cu oferta, urmarindu-se pastrarea echilibrului financiar a Contractului de Concesiune si respectarea art.20 din Contractul de Concesiune.
Art .7 (1) La realizarea proiectelor si lucrarilor in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare ale Municipiului Bucuresti, se vor respecta urmatoarele prevederi:
(a) Operatorul (S.C. APA NOVA. Bucuresti) poate sa aplice tuturor utilizatorilor (clientilor) potentiali care solicita (toate serviciile si lucrarile de realizarea bransamentului si racorului fiind asigurate de operator) racordarea la reteaua de alimentare cu apa si/sau de canalizare o plata in avans care va reprezenta:
-costurile integrale ale obtinerii permiselor fara obiectii de la autoritatile publice si de la administratorii utilitatilor publice, asa cum sunt enumerate in certificatul de urbanism, precum si costurile proiectului tehnic al bransamentului si/sau racordului si al verificarii tehnice legale a acestuia al autorizatiei de construire al controlului calitatii lucrarilor si al procedurii de receptie, pentru care Prestatorul va furniza serviciile de proiectare la trei saptamani de la primirea cererii si va inspecta lucrarile executate de antreprenorul clientului la o saptamana de la primirea solicitarii precum si
-jumatate (50%) din costul estimat al lucrarii, in cazul in care Prestatorul va realiza lucrari de instalare a bransamentului si/sau racordului in termen de 90de zile de la data la care solicitantul plateste aceasta suma; dupa executia lucrarii Prestatorul va face regularizarea platii integrale a bransamentului.
(b) Conductele de distributie a apei si cele de canalizare ce se vor extinde pe strazile fara retele de apa/canal, vor avea capacitate adecvata si se vor executa, astfel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii a unui potential utilizator sa nu fie mai mare de 50 de metri si se vor pune in functiune numai pe strazii pavate.
(c) Prestatorul poate refuza sa racordeze un posibil Utilizator (client) numai la sistemul de canalizare sau numai la sistemul de alimentare cu apa, numai daca acel posibil utilizator nu prezinta un aviz sanitar valabil pentru propriile surse de apa, si este de acord sa achite orice costuri suplimentare implicate de racordarea numai la sistemul de canalizare sau numai la sistemul de alimentare cu apa, prin comparatie cu o racordare simultana si la sistemul de alimentare cu apa si la sistemul de canalizare, cu conditia ca oricare asemenea conectare sa fie posibila la data respectiva.
(d) Directia Generala Utilitati Publice, cu avizul C.T.E.-P.M.B. si in baza analizei rezonabile si conforme bunei practici industriale a propunerilor S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., va inainta C.G.M.B. spre aprobare, tarifele de monopol ale operatorului, cu privire la serviciile de proiectare, consultanta, emitere avize, executie de lucrari si alte servicii specifice lucrarilor de investitii.
-(2) Lucrarile de instalare a bransamentului si/sau racordului se pot realiza de catre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., sau de catre un antreprenor ales de utilizator (client),autorizat legal de catre C.T.E-P.M.B., pentru prestarea unor astfel de lucrari, care garanteaza calitatea lucrarilor executate in baza documentatiei tehnice elaborata de operator sau de un alt proiectant de specialitate si avizata de catre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., in baza unui contract-cadru elaborat de catre Agentia de Reglementare a Nivelelor de Servicu Apa - Canal a Municipiului Bucuresti (A.R.B.A.C.).
-(3) Este interzisa comercializarea apei brute sau a apei potabile provenita din sistemul public de alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti, de catre o alta persoana fizica sau juridica in afara de S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., in aria serviciilor concesionate, respectiv pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Art. 8 -(1) Pentru toate lucrarile destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, receptiile in faze detrminante, receptiile la terminarea lucrarilor si cele finale vor fi insusite de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si SC APA NOVA Bucuresti SA prin reprezentantii desemnati.
-(2) Convocarea reprezentantului compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. se va face de catre antreprenorul general sau subantreprenorii acestuia dupa caz, pentru participarea la receptiile in faza determinanta si la terminarea lucrarilor.
-(3) Convocarea reprezentantului compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. pentru receptia finala, se va face de catre investitori.
Art. 9 Lucrarile (obiectivele de investitie) destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor fi autorizate cu respectarea art.3(2) si art.4(1) din prezentul Regulament.
Art. 10 -(1) Investitorii, cu exceptia S.C. APA NOVA Bucuresti S.A, in termen de 30 de zile de la data avizarii de catre conpartimentul de specialitate din cadrul P.M.B. si S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, predau in Patrimoniul Municipiului Bucuresti, lucrarile (obiectivele de investitii) realizate potrivit prezentului regulament in conformitate cu fisele model, anexe la H.C.G.M.B nr.54/2002, completate corespunzator.
-(2) Antreprenorii (autorizati de C.T.E.-P.M.B.) care executa si pun in functiune bransamente/racorduri au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data acceptarii receptiei (de catre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.), sa transmita procesele verbale de receptie (in care sa fie inscrise toate cheltuielile efectuate de utilizator cu proiectarea, avizarea, autorizarea, executia, consultanta, receptia si punerea in functiune a racordului/bransamentului) compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti pentru inscrierea in Patrimoniul Public al Municipiului Bucuresti.
Art. 11 Bunurile Publice aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, intrate in propietatea publica a Municipiului Bucuresti, in conformitate cu art.10 de mai sus, vor fi transferate la S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., in conditiile art.29.3 din Contractul de Concesiune.
Art. 12 Investitiile privind extinderile de retele de apa si de canalizare vor fi coordonate cu investitiile de modernizare a strazilor, lucrarile de modernizare si extindere a retelelor urmand a fi astfel corelate pentru a fi eficiente si a limita impactul prelungit asupra mediului.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea "Regulamentului de realizare a lucrarilor
(obiectivelor de investitii) in sistemele publice de alimentare cu apa
si canalizare in municipiul Bucuresti"

In municipiul Bucuresti sistemele de alimentare cu apa si de canalizare sunt concepute si dezvoltate unitar pe tot orasul, solutiile tehnice de realizare fiind alese in asa fel incat functionarera acestora sa se realizeze in conditii de eficienta economica si sa asigure o calitate corespunzatoare serviciilor care sa satisfaca cerintele comunitatii.
Pentru ca orice lucrare de modernizare sau/si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare la punerea in functiune, sa determine consecinte de natura cresterii calitatii serviciilor si micsorarii tarifelor aplicabile, este necesar ca pe perioada conceperii, executarii si receptiei lucrarilor sa se aplice sistemul specific de asigurare a calitatii. Folosirea eficienta a fondurilor de infiintare de lucrari (obiective de investitii) destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Bucuresti, se poate realiza numai pe baza de analize economice efectuate pe variante tehnice posibile, care au in vedere intreaga durata de exploatare a obiectivelor.
Datorita interdependentei functionale a componentelor sistemului public de alimentare cu apa si respectiv de canalizare, analizele tehnice si economice, furnizoare de date cat mai fidele, se pot efectua numai pe zone care pot fi considerate detasate din sistem si la care se adauga influentele dinafara, calculate matematic, sau dupa caz, cuantificate. Acest deziderat se poate realiza numai daca din faza de concepere, prin temele de proiectare se stabileste necesitatea analizarii din punct de vedere tehnic si economic a zonei din sistem aferenta componentei noi impreuna cu influentele induse in sistem, daca acestea exista si sunt semificative.
O importanta deosebita trebuie acordata analizarii studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi propuse avizarii in CTE si aprobarii CGMB. Decizia aprobarii studiului de fezabilitate intr-o anumita varianta considerata optima,transmite influiente financiare peste ani pe toata durata de exploatare a obiectivului.
Obligativitatea asumarii acestor influente financiare (cheltuieli si venituri) este a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in calitate de proprietar al sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare si continuator in orice moment al furnizarii acestor servicii in municipiul Bucuresti. Obtinerea performantelor obiectivelor de investitie, stabilite prin studiul de fezabilitate aprobat, tine in mare masura de elaborarea proiectelor tehnic de o maniera care sa asigure cerintelor esentiale de calitate precum si de solutiile tehnice adoptate ce urmeaza sa fie aplicate .
Deasemeni respectarea caietelor de sarcini si a tuturor reglementarilor in vigoare cu privire la asigurarea calitatii lucrarilor pe timpul executiei este esentiala si constituie o veriga importanta in obtinerea unei comportari corespunzatoare a obiectivului in exploatare, comportare care este dorita sa reduca la minim cheltuielile de intretinere si reparatie si sa asigure performantele necesare satisfacerii populatiei.
Executia lucrarilor de alimentare cu apa si de canalizare, ca toate lucrarile de constructii-montaj, trec prin niste faze ale obiectivului in devenire, care daca corespund calitatii si prevederilor caietului de sarcini, atunci sunt receptionate de factorii interesati si prin aceasta receptie se insuseste un anumit grad de siguranta cu privire la comportarea corespunzatoare in exploatare a obiectivului. Receptia la terminarea lucrarilor, constituie actul prin care se certifica printre altele ca realizarea obiectivului este conforma cu exigentele esentiale privind calitatea, cu caietul de sarcini, cu performantele stabilite prin proiect si ca punerea in functiune se poate face fara alte consecinte pentru sistem si exploatare decat cele luate in calcul.
In acest moment in municipiul Bucuresti nu exista un regulament specific sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru realizarea lucrarilor (obiectivelor de investitii) destinate furnizarii serviciilor de apa si canalizare.
Acest lucru, face ca la unele investitii in derulare, pe unele strazi, sa apara intreruperi datorita neconformitatilor inregistrate intre proiecte si executie care produc neplaceri cetatenilor. Deasemeni, unele neajunsuri inregistrate pe parcursul excutiei fac ca lucrarile in cauza, sa nu fie receptionate, conectarea in sistemele de alimentare cu apa si canalizare sa fie amanata, iar cetatenii sa nu beneficieze de serviciile de apa si canalizare. La nivelul Capitalei exista un regulament cu privire la executarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare din anul 1993 care se refera numai la extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare executate de persoane fizice sau juridice (din fonduri private), care nu mai este corespunzator prevederilor legale aparute ulterior adptarii acestuia prin HCGMB nr.52/1993.
Datorita prevederilor Contractului de Concesiune clauza 20,2, in care se arata "Concedentul poate face orice investitie in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare numai in baza unui acord intre Parti", precum si art.36 alin.(1) si (2) din Legea 189/1998 privind finantele publice locale, unde se arata ca fondurile acordate de persoane juridice si fizice sunt varsate direct la bugetul local, HCGMB nr.52/1993 cu privire la executarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare finantate de persoane fizice sau juridice, nu se mai poate aplica.
Prin acest regulament se propune urmarirea si asigurarea calitatii obiectivelor de investitii atat in faza de proiectare cat si in faza de executie, pentru a se obtine performantele dorite pe perioada exploatarii.
Avand in vedere cele prezentate, propunem adoptarea prezentei hoatarari prin care sa se reglementeze modul de realizare a lucrarilor (obiectivelor de investii) destinate sitemelor de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Bucuresti, in asa fel incat Consiliul General al Municipiului Bucuresti potrivit atributiilor ce ii revin sa-si exercite prerogativele de adoptare a politicii si strategiei de dezvoltare a sistemelor de apa si canalizare in municipiul Bucuresti.
Se anexeaza adresa ANB prin care isi exprima acceptul pentru prezentul proiect de hotarare propus.