CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

 

pentru modificarea H.C.G.M.B nr.108 si H.C.G.M.B. nr.109 privind regulamentul

 de bransare si utilizare a sistemului de alimentare cu apa si regulamentul de racordare si utilizare

a sistemului de canalizare din municipiul Bucuresti

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Legii 326/2001, privind serviciile publice de gospodarie comunala, modificata si aprobata cu Ordonanta de Urgenta nr. 9/2002, Ordonantei Guvernului nr.32/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, aprobata prin Legea nr. 634/2002 si Hotararea Guvernului nr.1591/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si in baza prevederilor Contractului de Concesiune a serviciilor de apa si canalizare din municipiul Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor modificata si completata prin Legea nr. 180/2002;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit."f" si i precum si ale art.46(1)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e :

           

Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din  municipiul Bucuresti, prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2  (1) Nerespectarea prevederilor articolelor 24;25;26 si 80 din  regulamentul prevazut la art.1  constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)- cu amenda  de la 10 000 000 lei pana  la  25 000 000 lei  nerespectarea prevederilor art. 24(2), art.25, art.26(1) si art.26(2) din Regulamentul prevazut la art.1 si  dupa caz, se sisteaza lucrarile pana la conformitate.;

     -cu amenda de 25 000 000 lei, continuarea lucrarilor , in cazul respingerii fazei determinante , fara efectuarea  remedierilor solicitate de comisia de receptie si dispunerea conformarii.

b)-cu amenda de la 1 000 000  lei pana la 10 000 000 lei, contraventiile de la art.80 alineatele

(1),( 3), (4 ),(5 ),  (6 ),(8 ),(9),(10 ),(11 ),(12 ),(13 ),(14 ),(15 ),(17),(18),(20),(21),(22),

             (23),(25),(26),(27),(28),(29) si (30) din Regulamentul prevazut la art.1.

c)-cu amenda  de la 10 000 000 lei pana la 20 000 000 lei, contraventiile de la  art.80 aliniatele (16) si (31) din Regulamentul  prevazut la art.1.

d)-cu amenda de la 20 000 000 lei pana la 25 000 000 lei, contraventiile de la art.80 aliniatele (2),(20),(24) si (28) din Regulamentul prevazut la art.1.

 

 

 

(2)    In afara amenzilor prevazute mai sus, contravenientii vor fi obligati sa plateasca despagubiri pentru pagubele cauzate prin faptele contraventionale savarsite, care vor fi calculate dupa cum urmeaza:

             a)- pentru refacerea constructiilor de alimentare cu apa si de canalizare distruse, refacerea bransamentelor de apa si a  racordurilor de canalizare executate fara aprobare, precum si pentru inlocuirea capacelor , gratarelor si/sau ramelor sustrase sau deteriorate, despagubirea se va calcula pe baza de deviz;                                                                                                                                           

               b)- in situatia de plata, avizata de Primaria Municipiului Bucuresti Directia Utilitati Publice, se va adauga , dupa caz, costul apei nefurnizate sau al apei uzate neevacuate, precum si cheltuielile de curatire a canalelor colmatate ca urmare a faptei contraventionale savarsite.

 

            Art.3 Articolul nr.17;18;21;22;26 si 27 din Regulamentul prevazut la art.1 nu  se aplica in cazul obiectivelor de investitii destinate sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, realizate de S.C. APA NOVA  Bucuresti S.A.,in cadrul Contractului de Concesiune.

 

            Art. 4 Contraventiile prevazute la art.2 se constata,  iar sanctiunea se aplica prin proces verbal incheiat de catre imputernicitii Primarului General al Municipiului Bucuresti, stabiliti din cadrul  gardienilor publici, cadrelor de politie si din randul personalului primariilor si al prestatorului serviciului, propusi de catre conducatorii unitatiilor din care acestia fac parte.

 

            Art.5 Contraventiilor prevazute la art.2 li se aplica prevederile OG nr.2/2001, modificata si completata prin Legea nr. 180/2002.

 

            Art.6 Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti  nr.108 /1997 , nr. 109/1997 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr.52/1993 cu privire la executarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare finantate de persoane fizice sau juridice se abroga.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTE                                                              SECRETAR      GENERAL

AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                                    DUMITRU STANESCU

  Nr        /