ANEXAnr.1 LA H.C.G.M.B. nr….. /….

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

din municipiul Bucuresti

 

CAP. I

 Dispozitii generale

ART. 1

Obiectul regulamentului

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipul Bucuresti, denumite in continuare servicii de apa si de canalizare.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul normativ local, privind organizarea si functionarea serviciilor de apa si de canalizare, definind conditiile si modalitatile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea si utilizarea serviciilor de apa si de canalizare, precum si relatiile dintre operatorii si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 2

Baza legala

(1) Prezentul regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti este elaborat in baza prevederilor Contractului de Concesiune (in continuare CC) dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, HCGMB nr. 108 si 109 din 1997, precum si Legii 326/2001, OG 32/2002 si regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1591/2002.

(2) Prevederile prezentului regulament nu contravin dispozitiilor Contractului de Concesiune a serviciilor de apa si de canalizare din municipiul Bucuresti si nu constituie o modificare nefavorabila a legislatiei in raport cu prevederile Contractului de Concesiune, ci sunt, dupa caz, doar complementare.

(3) Concesionarul serviciilor de apa si de canalizare din municipiul Bucuresti, SC Apa Nova Bucuresti SA, precum si utilizatorii acestor servicii, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 

ART. 3

In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

3.1. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare de a se bransa/racorda si de a folosi in conditiile legii si prezentului regulament serviciile de apa si canalizare ;

3.2. apa potabila - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare si de Caietul de sarcini parte integranta a Contractului de Concesiune;

3.3. ape meteorice - apele ce provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor si curtilor imobilelor;

3.4. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;

3.5. ape uzate provenite din activitatile economice - toate deversarile de ape folosite in activitatile economico-industriale sau corespunzatoare unei alte utilizari a apei decat cea menajera;

3.6. autoritate competenta -Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB);

3.7. autoritati de reglementare a derularii concesiunii - Agentia de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa- Canal a Municipiului Bucuresti, denumita in continuare ARBAC, in calitate de autoritate de reglementare tehnica a concesiunii si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, denumita in continuare ANRSC, in calitate de autoritate de reglementare economica a concesiunii ;

3.8. acord de principiu de bransare/racordare - document scris eliberat de catre prestatorul/operatorul serviciilor de apa si de canalizare, in legatura cu posibilitatile si conditiile de alimentare cu apa din retelele publice a unui utilizator, respectiv de preluare in instalatiile de canalizare publica a apelor uzate evacuate de utilizator;

3.9. aviz tethnic - document scris eliberat de catre prestatorul/operatorul serviciilor de apa si de canalizare, odata cu proiectul de executie al bransamentului/racordului, continand conditiile si detaliile tehnice de excutie si punere in functiune a bransamentului/racordului;

3.10. bransament - legatura intre reteaua publica si reteaua interioara a unei incinte sau cladiri apartinand unui utilizator. Bransamentul deserveste un singur utilizator. Bransamentul de la reteaua de distributie si pana la echipamentul de masurare , inclusiv caminul de bransament si echipamentul de masurare este administrat de prestatorul serviciului si apartine in prezent retelei publice de alimentare cu apa, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.11. camin de bransament - constructie componenta a bransamentului, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia, in cazul in care contorul nu este amplasat in subsolul cladirii utilizatorului;

3.12. camin de racord - constructie componenta a racordului, care reprezinta punctul de delimitare dintre instalatiile interioare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, fiind prima componenta a racordului, in sensul de curgere a apei uzate;

3.13. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;

3.14. contor de bransament - aparatul de masurare a volumului de apa consumat de un utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane/robinete, in punctul de livrare, fiind ultima componenta a bransamentului, in sensul de curgere a apei potabile;

3.15. contor de retea - aparatul care masoara debitul de apa potabila tranzitat la mai multi utilizatori sau care masoara debitul de apa potabila transportat dintr-o zona in alta a retelei publice;

3.16. contract - cadru intre prestator si utilizator - reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre prestator/operator si utilizator;

3.17. echipament de masurare  - ansamblul instalatiilor si aparatelor care servesc la masurarea parametrilor fizici , debit si presiune ai apei furnizate;

3.18. indicatori de performanta - parametri masurabili ai serviciilor prestate utilizatorului, care trebuie realizati de prestator la anumite termene si in anumite conditii, precizate prin Hotarari ale CGMB si cuprinse in Caietul de sarcini al concesiunii, care este parte integranta a Contractului de Concesiune sau, dupa caz, in conformitate cu acesta;

3.19. instalatii interioare de apa potabila - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, proprii cladirii utilizatorului, amplasate dupa apometrul/contorul de bransament, in sensul de curgere a apei, sau, daca bransamentul nu este contorizat, dupa punctul de livrare, si care asigura transportul si distributia  apei potabile preluate prin bransament la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare ale cladirii utilizatorului;

3.20. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei din cladirea utilizatorului pana la caminul de racord, care constituie punctul de preluare a apelor uzate, dirijate la reteaua publica de canalizare;

3.21. Nivele de Servicii (NS) - nivele ale indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in Caietul de sarcini al CC, in baza unor studii de specialitate, aprobate dupa dezbaterea lor publica; Nivelele de Servicii asigurate fata de utilizatori, se precizeaza in anexa la contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare;

3.22. operator/prestator/furnizor - persoana juridica titulara a Contractului de Concesiune (CC) a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti, care asigura furnizarea apei potabile si industriale, respectiv preluarea, epurarea si deversarea in emisar a apelor uzate, asigura facturarea clientilor si incaseaza contravaloarea acestor facturi, gestioneaza, intretine, reabiliteaza si dezvolta sistemul de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Bucuresti, in conditiile stabilite de CC;

3.23. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator in punctul de livrare, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa la consumatorul amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa;

3.24. punct de livrare a serviciilor de alimentare cu apa - este amplasat pe bransamentul utilizatorului si reprezinta locul de delimitare dintre instalatiile de alimentare cu apa administrate de operator, ce constituie bunuri publice si cele aflate in proprietatea sau administrarea utilizatorului, proprii cladirii acestuia;

3.25. punct de preluare a apelor uzate - este amplasat pe racordul utilizatorului in caminul de racord si reprezinta locul de delimitare dintre instalatiile interioare de canalizare aflate in administrarea utilizatorului, proprii cladirii acestuia si retele publice de canalizare;

3.26. racord – legatura intre reteaua interioara de canalizare proprie unei incinte sau cladiri apartinand unui utilizator si reteaua publica de canalizare. Racordul deserveste un singur utilizator. Racordul de la camin spre retea( inclusiv caminul de racord) este administrat de prestatorul serviciului si apartine in prezent retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

3.27. retea publica de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe care asigura distributia apei, respectiv preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc in case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administreaza cate un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum si cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; in cazul in care conditiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publica de alimentare cu apa sau de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, si pe terenuri sau proprietati private.

Nu constituie retele publice:

-retelele de distributie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane fizice sau juridice;

-retelele de distributie aferente unei incinte proprietate privata pe care se afla mai multe locuinte despartite de zone verzi si alei interioare private;

-retelele de distributie aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;

3.28. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de laborator, acest loc fiind de regula:

( a) pentru apa potabila si industriala: la punctul de livrare ;

(b) pentru apa uzata: la caminul de record;

3.29. serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor;

3.30. serviciul de alimentare cu apa cuprinde, in principal, activitatile de captare, de tratare a apei brute, de transport si de distributie a apei potabile  la utilizatori;

3.31. serviciul public de alimentare cu apa industriala cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Apa industriala este destinata utilizatorilor ale caror procese tehnologice nu necesita utilizarea apei potabile;

3.32. serviciul public de canalizare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare sau instalatii de preepurare in cazul apelor meteorice, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, precum si depozitarea lor;

3.33. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, separata, a apelor uzate (menajere si din activitati economice) si a apelor meteorice;

3.34. sistem de canalizare mixt - sistemul public de canalizare , care asigura colectarea apelor uzate atat  prin sistem de canalizare divizor, cat si prin sistem de canalizare unitar;

3.35. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, in comun, atat a apelor uzate, cat si a apelor meteorice;

3.36. sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila. Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde de regula urmatoarele componente:

(a) captari;

(b) aductiuni;

(c) statii de tratare a apei brute;

(d) statii de pompare, cu sau fara hidrofor;

(e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;

(f) retele de distributie;

(g) bransamente pana la punctul de livrare (delimitare).

3.37. sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul constructiilor si terenurilor aferente, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare.

Sistemul public de canalizare cuprinde de regula urmatoarele componente:

(a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

(b) retele de canalizare;

(c) statii de pompare a apelor uzate;

(d) statii de epurare;

(e) colectoare de evacuare spre emisar;

(f) guri de varsare in emisar;

(g) depozite de namol deshidratat.

3.38. utilizator - orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, avand bransament propriu de apa si/sau racord de canalizare, si care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

 

CAP. II

Organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti

 

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor de apa si de canalizare

ART. 4

(1) Organizarea, reglementarea, conducerea, (gestionarea), coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de apa si de canalizare sunt in competenta Consililui General al Municipilui Bucuresti, conform competentelor si atributiilor stabilite de legislatia in vigoare si de prevederile Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si SC Apa Nova Bucuresti SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si de canalizare pentru municipiul Bucuresti.

(2) Prin organizarea si desfasurarea activitatii serviciilor de apa si de canalizare, autoritatile administratiei publice locale ale municipiului Bucuresti urmaresc  realizarea urmatoarelor obiective:

(a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

(b) dezvoltarea durabila a serviciilor;

(c) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne , ca baza a dezvoltarii economoce ;

d) protectia mediului.

 

ART. 5

Gestiunea serviciilor de apa si de canalizare din municipiul Bucuresti se face in baza Contractului de Concesiune incheiat intre municipiul Bucuresti si SC APA NOVA Bucuresti SA (ANB).

 

SECTIUNEA a 2.a

Operatorul serviciilor de apa si de canalizare din municipiul Bucuresti

ART. 6

In municipiul Bucuresti operatorul/prestatorul serviciilor de apa si de canalizare este SC APA NOVA Bucuresti SA, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune dintre municipiul Bucuresti si SC Apa Nova Bucuresti SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 3.a

Utilizatorii serviciilor de apa si de canalizare

ART.7

(1) Utilizator al serviciilor de apa si de canalizare poate fi orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, avand bransament propriu de apa potabila si/sau industriala ori racord propriu de canalizare, care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.

(2) Utilizatori pot fi si persoanele fizice sau juridice care au contract cu operatorul, dar nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord de canalizare propriu, in urmatoarele cazuri speciale:

(a) asociatiile de proprietari constituite la nivelul unei scari a blocurilor de locuinte (condominii) cu mai multe scari, agentii economici de la parterul blocurilor de locuinte sau persoanele fizice din blocuri (vile) cu maximum 10 apartamente, unde nu s-au constituit asociatii de proprietari, cu asigurarea urmatoarelor conditii:

- existenta acordulul scris al fiecarui coproprietar pentru modificarea instalatiilor comune (interioare) ale imobilului;

-aprobarea coproprietarilor partilor comune ale imobilului(condominiului), cu privire la modul de gestionare si calculare a pierderilor din instalatiile interioare ale imobilului (condominiului);

-posibilitatea montarii de contoare pasante dupa contorul de bransament al condominiului;

-avizul tehnic al operatorului pentru modificarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa ale blocului de locuinte;

-existenta unui acord intre utilizator si operator, cu privire la costurile suplimentare ale calcularii facturilor separate;

(b) persoanele fizice sau juridice care folosesc apa potabila de la cismele si hidranti;

(c) persoanle fizice sau juridice carora operatorul le vidanjeaza apele uzate, acestea fiind preluate, transportate si deversate in reteaua de canalizare cu ajutorul unui alt mijloc  decat prin racordul de canalizare.

 

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

(a) agenti economici;

(b) institutii publice;

(c)utilizatori casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociatii de proprietari/locatari ale blocurilor de locuite/condominii, definite conform legii 114/1996 a locuintei, cu modificarile ulterioare.

 

ART.8

(1) Dreptul de acces si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are cel putin un bransament si un racord, cu exceptia cazurilor enumerate la art. 7, aliniatul (2) .

(3) Utilizatorii separati pe scari sau tronsoane ale blocurilor de locuinte (cladire de locuit sau condominiu, asa cum este el definit in art. 3 din anexa 2 la Legea 114/1996, modificata prin Legea 145/1999), isi pot realiza bransamente si racorduri separate, cu acordul coproprietarilor si cu avizul tehnic al operatotului, daca conditiile tehnice permit, cu suportarea cheltuielilor de separare si contorizare. In aceste conditii, operatorul poate incheia contracte separate si factura separat serviciile facute, contra cost.

 

 

 

SECTIUNEA a 4-a

Monitorizarea, controlul si reglementarea activitatii operatorului

Art. 9

Serviciile de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti sunt monitorizate, controlate si reglementate de autoritatile competente, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile Contractului de Concesiune.

 

Art. 10

Monitorizarea (supravegherea), controlul si reglementarea activitatii tehnice a operatorului, cu precadere a respectarii de catre operator a Nivelelor de Servicii si de a obtine respectarea Contractului de Concesiune, in conformitate cu prevederile acestuia, se realizeaza de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin activitatea Agentiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apa- Canal a Municipiului Bucuresti (ARBAC), in calitate de autoritate de reglementare tehnica a concesiunii.

 

 

 

 

Art. 11

Monitorizarea activitatii economice a operatorului si avizarea ajustarilor de tarif este realizata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC), in calitate de autoritate de reglementare economica a concesiunii.

 

 

CAP. III

Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare

 

SECTIUNEA 1

Serviciile care trebuie realizate de catre Concesionar

Art. 12

Serviciile care trebuie realizate de catre Concesionar reprezinta prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din  municipiul Bucuresti care conform prevederilor si cerintelor Contractului de Concesiune includ:

12.1. captarea, tratarea, transportul si distribuirea catre clienti a apei potabile sau nepotabile in acele cantitati si avand calitatea prevazuta de standardele specifice romanesti, de Nivelele de Servicii din CC si din contractele incheiate cu clientii;

12.2. colectarea si transportul apelor uzate de la clienti, incluzand pe cele din depozitele septice, tratarea adecvata a unor astfel de deseuri si, tratarea si evacuarea apei uzate conform Nivelelor de Servicii si a legislatiei relevante;

12.3. colectarea, tratarea si evacuarea adecvata a scurgerilor stradale si de suprafata prin gurile de scurgere;

12.4. supravegherea deversarii deseurilor industriale in sistemul de canalizare;

12.5. evcuarea in siguranta a tuturor deseurilor si a produselor derivate care rezulta din activitatile mentionate mai sus, in conformitate cu conditiile cerute de Nivelele de Servicii si de standardele prevazute de lege in legatura cu acest domeniu;

12.6. exploatarea, intretinerea, administrarea si repararea bunurilor proprietate publica;

12.7. citirea contoarelor, emiterea facturilor, colectarea si recuperarea datoriilor in legatura cu fiecare client;

12.8. deconectarea clientilor in caz de neplata a serviciilor si incalcarea normelor/contractelor de servicii;

12.9. negocierea si contractarea cu furnizorii in vederea furnizarii materiilor prime necesare cum ar fi substante chimice, furnizarea surselor de energie electrica adecvate si furnizarea de apa bruta;

12.10. cooperarea si raportarea catre toate organismele de reglementare necesare, in concordanta cu legile romane, inclusiv cu ministerele de resort si autoritatea de reglementare a mediului inconjurator;

12.11. desfasurarea activitatilor de gestionare a bunurilor si de planificare, inclusiv pregatirea si tinerea registrelor de bunuri, dezvoltarea planurilor de investitii si tinerea tuturor registrelor;

12.12. notificarea Concedentului si a Autoritatilor de Reglementare relevante in legatura cu orice schimbari importante in practicile de operare ale Concesionarului;

12.13. asigurarea serviciilor clientilor prin linii telefonice speciale, birouri locale de servicii sau alte mijloace, dupa cum este cazul;

12.14. modernizarea si dezvoltarea unui plan de urgenta si a unui plan de situatii neprevazute pentru intreruperile pe termen lung si testarea periodica a eficacitatii planului;

12.15. luarea masurilor corespunzatoare pentru practicarea unei administrari financiare prudente a Concesionarului;

12.16. aderarea la toate prevederile statutare, standardele, legile si codurile de practica aplicabile si relevante;

12.17. aplicarea bunei practici industriale in domeniul apelor in vederea indeplinirii sarcinilor Concesionarului;

12.18.sa detina personal calificat si instruit corect in vederea indeplinirii sarcinilor Concesionarului;

12.19. sa raspunda si sa adapteze serviciile la necesitatile clientilor;

12.20. sa intreprinda orice alte asemenea actiuni ce pot fi necesare, la un moment dat in vederea prestarii serviciilor de apa si de canalizare, sa respecte prevederile Contractului  si in general sa asigure functionarea efectiva si corespunzatoare a serviciilor de apa si canalizare din municipiul Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Nivelele Serviciilor - obiective ale Contractului de Concesiune

Art. 13.

Concesionarul va asigura urmatoarele Nivele de Servicii, la termenele si in conformitate cu metodele de masurare, cu procedurile de monitorizare, cu cerintele de conformitate si cu excluderile admisibile (daca este cazul) si actiunile de remediere ce trebuie intreprinse de concesionar, prevazute de Contractul de Concesiune:

 

 

A. Nivele de Serviciu (NS) ale apei potabile :

NS A1- Calitatea apei potabile ;

NS A2 -Presiunea la bransament ;

NS A3 -Continuitatea serviciului ;

NS A4 -Acoperire apa potabila  ;

NS A5 -Timpul dintre notificarea exploziei / scurgerii si reparatie ;

NS A6 -Timp pentru a asigura 0 alimentare alternativa ;

NS A7 -Apa facturata ca procent din cantitatea de apa produsa ;

NS A8 -Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor.

 

B. Nivele de Serviciu (NS) –Canalizare :

NS B1 -Calitatea efluentului (la evacuarea din statia de epurare a  apei uzate) ;

NS B2 -Acoperire canalizare;

NS B3 -Timpul intre notificarea infundarii unei guri de scurgere si golirea acesteia ;

NS B4.1 -Timpul dintre notificarea unei prabusiri de canal colector si inlocuirea conductei ;

NS B4.2 -Timpul dintre notificarea unei infundari de canal si curatarea infundarii ;

NS B4.3 -Eliminarea apelor reziduale in urma unei prabusiri/infundari de canal colector ;

NS B5 -Eliminarea inundarii cu apa reziduala din gospodarie si curatare.

 

C. Nivele de Serviciu (NS) pentru Clienti :

NS C1 -Clienti contorizati ca procentaj din total ;

NS C2 -Timpul de realizare de noi bransamente si / sau racorduri ;

NS C3 -Timpul pentru tratarea solicitarilor de informatii privind facturarea ;

NS C4 -Timp pentru tratarea reclamatiilor scrise ;

NS C5 -Timp pentru tratarea apelurilor telefonice ;

NS C6 -Timpul de tratare a solicitarilor de audiente ;

NS C7 -Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii.

 

D. Nivele de Serviciu (NS) pentru Apa Industriala :

NS D1 -Presiunea minima la bransament apa industriala (CC: Presiunea minima la bransament) ;

NS D2 -Continuitatea alimentarii cu apa industriala (CC: Continuitatea serviciului) ;

NS D3 -Acoperire apa industriala (CC: Acoperirea).

 

Art. 14. Calitatea apei poatabile, a apelor uzate si a apei industriale.

Apa livrata si apa descarcata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(a) apa potabila livrata utilizatorilor va avea proprietatile fizico-chimice, biologice si organoleptice conform normativelor in vigoare inclusiv a celor din Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune;

(b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicilor calitativi din normativele in vigoare;

(c) apele descarcate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in vigoare, de avizele operatorului si de acordul Inspectoratului de protectie a mediului al municipiului Bucuresti, dupa caz. In cazul in care apele uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate care sa respecte aceste conditii, utilizatorii in cauza au obligatia sa execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate;

(d) apa uzata (efluentul) evacuata din statia de epurare sau din statiile de preepurare va avea proprietatile fizico-chimice, biologice si organoleptice conform normativelor in vigoare, inclusiv a celor din Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune.

 

Art. 15. Servicii de informare.

Concesionarul va pune la dispozitia clientilor acele servicii de informare solicitate, in mod rezonabil, de Autoritatile de Reglementare la un moment dat. Aceste servicii de informare vor include, printre altele, o linie de asistenta a clientilor apelabila 24 (douazeci si patru) de ore in vederea reclamarii defectiunilor, neindeplinirii serviciilor, diverse brosuri si cataloage de informare a clientilor si o campanie de educare si informare a clientilor, menita sa asigure informarea acestora in legatura cu Concesiunea, Concesionarul, serviciile, precum si cu drepturile si obligatiile lor in legatura cu acestia, inclusiv plata, deconectarea, Nivelele de Servicii, conservarea apei si probleme de mediu.

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Servicii in legatura cu Lucrarile Publice

Art. 16.

Concesionarul va asigura urmatoarele Servicii in legatura cu lucrarile publice, dupa cum se stipuleaza in Contractul de Concesiune:

16.1 Sa asigure proiectarea si executarea tuturor lucrarilor care, la un moment dat, devin necesare pentru prestarea serviciilor in conformitate cu regulile de achizitie publica  aplicabile;

16.2 Sa se asigure ca lucrarile sunt proiectate si executate de personal calificat corespunzator si de consultanti experimentati ( de exemplu arhitecti , ingineri, atasamentisti, inspectori de santier si directori de proiect) , contractori si furnizori, in conformitate cu si pentru satisfacerea tuturor conditiilor statutare, standardelor si codurilor profesionale de procedura.

16.3 Sa incheie contracte relevante in scris cu contractorii, consultantii si furnizorii selectati, contracte care sa prevada:

(a) standardele la care trebuiesc indeplinite lucrarile in cauza;

(b) respectarea prevederilor legale;

(c) interzicerea folosirii sau specificarea materialelor daunatoare;

(d) asigurarile corespunzatoare ce vor fi incheiate;

(e) dreptul de concesionare a drepturilor Concesionarului catre Concedent, sau novarea acestora in favoarea Concedentului, in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

(f) raspunderea privind defectele si despagubirile aferente; si

(g) limitarea perioadei in care Concesionarul poate intenta actiuni pentru incalcarea Contractului;

16.4 Sa obtina toate avizele, aprobarile, autorizatiile si hotararile necesare cerute pentru sau in legatura cu lucrarile (inclusiv avizul de urbanism); si

16.5 Sa actioneze ca manager si sa medieze intre diferiti contractanti, consultanti sau furnizori si sa coordoneze lucrarile efectuate de acestia, in legatura cu progresul unor astfel de lucrari.

 

SECTIUNEA a 4.a

Reguli de realizare a lucrarilor de investitii in sistemul public de alimentare cu apa si canalizare

Art. 17.

Initierea realizarii lucrarilor (obiective de investitii) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti este in competenta concesionarului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare (SC APA NOVA Bucuresti SA) si a proprietarului sistemelor CGMB.

 

Art. 18.

Persoanele fizice si juridice, interesate sa realizeze pe cheltuiala proprie lucrari (obiective de investitie) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare (cu exceptia bransamentelor si racordurilor asa cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr.32/2002 ,modificata si aprobata cu Legea 634/2002), precum si primariile sectoarelor municipiului Bucuresti vor adresa o solicitare Primariei Municipiului Bucuresti. Solicitarea va contine scopul si natura obiectivului de investitie si avizul concesionarului serviciilor de apa si canalizare (SC APA NOVA Bucuresti SA) cu privire la conditiile tehnice de realizare ale acestora precum si tema de proiectare.

 

 

 

Art. 19.

(1) Investitorii vor elabora temele de proiectare ale obiectivelor de investitii destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare cu avizul tehnic al SC APA NOVA Bucuresti SA ,dupa care temele vor fi  avizate in Consiliul Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti(CTE-PMB).

(2) Documentatiile tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, vor fi prezentate pentru avizare la SC APA NOVA Bucuresti SA si Consiliulul Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti, care vor stabili in detaliu solutiile tehnice si fazele determinante ale lucrarilor ce trebuie verificate.

(3) SC APA NOVA Bucuresti SA si CTE-PMB vor evalua proiectele la avizare si din punctul de vedere al impactului lucrarilor asupra functionarii sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ,precum si la dezvoltarea de perspectiva a acestora, tinand seama de Planul Urbanistic General si panurile urbanistice zonale aprobate de CGMB.

(4) La sedintele CTE-PMB in care se analizeaza temele de proiectare si proiectele lucrarilor de investitii privind sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, vor fi invitati obligatoriu reprezentantii desemnati ai SC APA NOVA Bucuresti SA si ARBAC.

 

Art. 20.

(1) Studiile de fezabilitate aferente  lucrarilor (obiectivelor de investitii) ce constituie sau pot deveni bunuri publice, destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, vor fi supuse aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, indiferent de modul de finantare a acestora. Investitorii, inclusiv SC  APA NOVA Bucuresti SA, vor solicita in prelabil avizarea tehnica a studiilor de fezabilitate in CTE- PMB. Dupa obtinerea avizului tehnic al CTE- PMB, se va solicita Primarului General promovarea aprobarii de catre CGMB a acestor studii.

(2) Inainte de aprobare, studiile de fezabilitate care privesc lucrari de mare impact pentru conditiile de viata sau pentru capacitatea de plata a utilizatorilor, vor fi supuse dezbaterii publice, elementele de necesitate si oportunitate si principalele caracteristici tehnice mentionate in avizul CTE-PMB, urmand a fi facute publice prin grija Primarului General si al Secretarului General ai Primariei Municipiului Bucuresti, cu minim 30 de zile inaintea datei sedintei CGMB in care vor fi supuse aprobarii.

 

Art. 21.

Lucrarile de investitii ce se realizeaza din surse ale proprietarului sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, in afara sferei obligatiilor SC APA NOVA Bucuresti SA de atingere a nivelelor de servicii angajate prin Contractul de Concesiune, se pot cuprinde in bugetele locale ale Primariei municipiului Bucuresti si ale Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti numai in baza aprobarii prealabile de catre CGMB a prioritatilor din programele de lucrari de extindere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, care sa permita realizarea lucrarilor in baza unei analize unitare a propunerilor pe intreg municipiul Bucuresti, in principal tinand seama in cazul retelelor de alimentare cu apa de zonele deficitare, cu apa poluata la puturi sau in cazul retelelor de canalizare de zonele depresionare, unde se produc inundatii frecvente ale gospodariilor cetatenilor , urmarindu-se pe cat posibil dotarea simultana a strazilor cu retele de apa si de canal, dar cel putin cu retele de canal, acolo unde nu exista cereri si angajamente ferme suficiente (50% dintre utilizatori asa cum este stabilit prin Contractul de Concesiune) de racordare la sistemele de alimentare cu apa si de canalizare.

 

Art. 22.

Atunci cand lucrarile de investitii se realizeaza din surse ale propietarului sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare (municipiul Bucuresti), in cadrul sferei obligatiilor SC APA NOVA Bucuresti SA de realizare a nivelelor de servicii prin Contractul de Concesiune , vor fi supuse aprobarii CGMB termene devansate de atingere ale nivelelor de servicii de catre Concesionar , corespunzatoare acestor contributii ale municipiului Bucuresti sau/si vor fi aprobate reduceri corespunzatoare a tarifului aplicabil serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, ce se vor negocia in prealabil cu concesionarul in baza valorii investitiei din studiul de fezabilitate si valoarea totala a investitiilor din Planul Financiar depus de SC APA NOVA Bucuresti SA odata cu oferta, urmarindu-se pastrarea echilibrului financiar a Contractului de Concesiune si respectarea art.20 din Contractul de Concesiune.

 

 

 

Art. 23.

(1) La realizarea proiectelor si lucrarilor de racordare a utilizatorilor la sistemele de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti , se vor respecta urmatoarele prevederi:

(a) Operatorul (SC APA NOVA Bucuresti SA) poate sa aplice tuturor utilizatorilor (clientilor) potentiali care solicita racordarea la reteaua de alimentare cu apa si/sau cea de canalizare, o plata in avans care va reprezenta:

-costurile integrale ale obtinerii permiselor fara obiectii de la autoritatile publice si de la administratorii utilitatilor publice, asa cum sunt enumerate in certificatul de urbanism, precum si costurile proiectului tehnic al bransamentului si/sau racordului si al verificarii tehnice legale a acestuia al autorizatiei de construire al controlului calitatii lucrarilor si al procedurii de receptie, pentru care prestatorul va furniza serviciile de proiectare la trei saptamani de la primirea cererii si va inspecta lucrarile executate de antreprenorul clientului la o saptamana de la primirea solicitarii precum si

-jumatate (50%) din costul estimat al lucrarii, in cazul in care prestatorul va realiza lucrari de instalare a bransamentului si/sau racordului in termen de 90 de zile de la data la care solicitantul plateste aceasta suma; dupa executia lucrarii, prestatorul va face regularizarea platii integrale a bransamentului.

(b) Conductele de distributie de apa si de canalizare ce se vor extinde pe strazile fara retele de apa /canal, vor avea capacitate adecvata si se vor executa, astfel incat distanta de la conducta la limita oricarei gospodarii a unui potential utilizator sa nu fie mai mare de 50 de metri si se vor pune in functiune numai pe strazile pavate sau corelate cu programul CGMB de pavare strazi.

(c) Prestatorul poate refuza sa racordeze un posibil utilizator (client) numai la sistemul de canalizare sau numai la sistemul de alimentare cu apa, numai daca acel posibil utilizator nu prezinta un aviz sanitar valabil pentru propriile surse de apa,  si este de acord sa achite orice costuri suplimentare implicate de racordarea numai la sistemul de canalizare sau numai la sistemul de alimentare cu apa, prin comparatie cu o racordare simultana si la sistemul de alimentare cu apa si la sistemul de canalizare, cu conditia ca oricare asemenea conectare sa fie posibila la data respectiva .

(d) Directia  Utilitati Publice, cu avizul CTE-PMB si in baza analizei rezonabile si conforme bunei practici industriale a propunerilor SC APA NOVA Bucuresti SA, va inainta CGMB spre aprobare ,tarifele de monopol ale societatii, cu privire la serviciile de proiectare, consultanta, emitere avize si alte servicii specifice lucrarilor de investitii.

(2) Lucrarile de instalare a bransamentului si/sau racordului, se pot realiza de catre SC APA NOVA Bucuresti SA sau de catre un antreprenor ales de utilizator (client), autorizat legal pentru prestarea unor astfel de lucrari, care garanteaza calitatea lucrarilor executate si respectarea avizului tehnic si a proiectului de executie elaborat de catre SC APA NOVA Bucuresti SA, in baza unui contract -cadru elaborat de SC APA NOVA Bucuresti SA si aprobat de catre ARBAC.

(3) Este interzisa comercializarea apei brute sau a apei potabile provenita din sistemul public de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti, de catre o alta persoana fizica sau juridica in afara de SC APA NOVA Bucuresti SA, in aria serviciilor concesionate, respectiv pe teritoriul municipiului Bucuresti.

 

Art. 24.

(1) Pentru toate lucrarile destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, receptiile in faze determinante, receptiile la terminarea lucrarilor si cele finale vor fi insusite de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si SC APA NOVA Bucuresti SA prin reprezentantii desemnati.

(2) Convocarea reprezentantului compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al SC APA NOVA Bucuresti SA  se va face de catre antreprenorul general sau subantreprenorii acestuia dupa caz, pentru participarea la receptiile in faza determinanta si la terminarea lucrarilor.

(3) Convocarea  reprezentantului compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al SC  APA NOVA Bucuresti SA  pentru receptia finala, se va face de catre investitori.

 

Art. 25.

Lucrarile (obiectivele de investitie) destinate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, vor fi autorizate cu respectarea prevederilor  art.19(2) si art.20(1) din prezentul Regulament.

 

Art. 26.

(1) Investitorii, cu exceptia SC  APA NOVA Bucuresti SA, in termen de 30 de zile de la data avizarii de catre compartimentul de specialitate din cadrul PMB si SC APA NOVA Bucuresti SA  a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, predau in patrimoniul municipiului Bucuresti, lucrarile (obiectivele de investitii) realizate potrivit prezentului regulament in conformitate cu fisele model, anexe la HCGMB  nr.54/2002, completate corespunzator.

(2) Antreprenorii (autorizati de CTE-PMB), care executa si pun in functiune bransamente si/sau racorduri, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data acceptarii receptiei (de catre SC APA NOVA Bucuresti SA), sa transmita procesele verbale de receptie (in care sa fie inscrise toate cheltuielile efectuate de utilizator cu proiectarea, avizarea, autorizarea, executia, consultanta, receptia si punerea in functiune a racordului si/sau  bransamentului,  compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti pentru inscrierea in patrimoniul Public.

 

Art. 27.

Bunurile Publice aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, intrate in propietatea publica a municipiului Bucuresti, in conformitate cu art.26 de mai sus, vor fi transferate la SC APA NOVA Bucuresti SA,  in conditiile art.29.3 din Contractul de Concesiune.

 

Art. 28.

Investitiile privind extinderile de retele de apa si de canalizare, vor fi coordonate cu investitiile de modernizare a strazilor, lucrarile de modernizare si extindere a retelelor, urmand a fi astfel corelate pentru a fi eficiente si a limita impactul prelungit asupra mediului.

 

CAP. IV

Retele publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti

 

SECTIUNEA 1

Functionarea retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Art. 29

(1) Operatorul sistemului public de apa si/sau de canalizare trebuie sa asigure functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare la toti utilizatorii, precum si a sistemului de alimentare cu apa industriala, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune dintre municipiul Bucuresti si SC Apa Nova Bucuresti SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si de canalizare pentru municipiul Bucuresti.

(2) Intreruperea alimentarii cu apa este permisa numai in cazuri de forta majora sau pentru neplata facturilor peste termenele legale, cu indeplinirea procedurilor de avertizare prealabila a utilizatorului.

(3) Intreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai in cazuri de forta majora sau in cazul unui pericol iminent de poluare a mediului, cu indeplinirea procedurilor de avertizare prealabila a utilizatorului.

(4) Sistemul  public de alimentare cu apa si de canalizarea, intra in obligatiile de intretinere, reparatie, reinoire, modernizare si dezvoltare ale operatorului, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune. Bransamentele si racordurile intra in obligatia de intretinere, reparatie si reabilitare ale operatorului.

(5) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (4), operatorul va asigura exploatarea, intretinerea si repararea retelelor publice, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unor programe anuale de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizari si investitii.

(6) Operatorul va tine la zi documentatia tehnica completa a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, care va cuprinde planurile retelelor conform proiectelor de realizare a acestora si cu  modificarile ulterioare, astfel incat sa poata fi cunoscute in orice moment istoricul sistemului si situatia existenta in teren.

(7) Operatorul va completa la zi cate un registru pentru baza de date aferente fiecarui Nivel de serviciu conform formatului aprobat de ARBAC si prevederilor Contractului de Concesiune.

(8) In registrele prevazute  alin. (7) se vor consemna data si ora anuntarii defectiunii, data programata si ora inceperii executiei, data si ora finalizarii, tipul interventiei, tipul si cantitatile de materiale utilizate, utilajele, forta de munca, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrarilor pe structura de deviz general.

(9) Anual operatorul ANB va prezenta ARBAC si Concedentului un "Raport" privind realizarea Nivelelor de Servicii conform Contractului de Concesiune si a "Tabelelor rezumative", conform formatului aprobat de ARBAC. Raportul va fi facut public prin grija operatorului.

(10) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni la asigurarea continuitatii functionarii retelei publice de canalizare; in cazul in care obturarea s-a produs ca urmare a exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor de catre utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de catre acestia.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Perturbari sau intreruperi in functionarea serviciilor de apa si de canalizare

 

ART. 30

(1) Functionarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa fie asigurata astfel incat sa fie realizate Nivelele de Servcicii stabilite prin Caietul de sarcini al Contractului de Concesiune, , operatorul/furnizorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu prevederile clauzelor Contractului de Concesiune.

(2) Exceptiile cu privire la raspunderile operatorului se reglementeaza de catre Autoritatea de Reglementare Tehnica –ARBAC, in conformitate cu prevederile clauzelor Contractului de Concesiune.

(3) In cazul intreruperii serviciului public de alimentare cu apa, utilizatorii au obligatia sa asigure etansarea instalatiilor interioare proprii prin inchiderea tuturor vanelor si robinetelor, pentru evitarea risipei de apa si a inundarii spatiului la reluarea furnizarii apei, si sa ia masuri de protectie impotriva avarierii aparatajelor si masinilor.

(4) In cazul lipsei de debit  ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau inghet, distributia apei se va face dupa un program propus de operator si aprobat de reprezentantii autoritatii administratiei publice locale. Acest program va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afisare la utilizator).

(5) In cazul in care este necesara intreruperea alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate in reteaua de canalizare publica, ca urmare a efectuarii unor lucrari solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect intocmit de un proiectant specializat si insusit de operator. Data, perioada de intrerupere a alimentarii cu apa sau a evacuarii apelor uzate si cheltuielile ocazionate de manevrele necesare in reteaua publica vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Protectia retelelor de apa, a apei din retea si a retelei de  canalizare

 

ART. 31

Pe traseul retelelor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive. Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie si de siguranta a conductelor retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisa numai dupa obtinerea avizului operatorului serviciului public.

 

ART. 32

(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitara si care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor publice de apa si de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor si accesoriilor al altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si, in cazuri de forta majora, a pompierilor. In acest sens operatorul va lua toate masurile de siguranta necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va face numai de catre personalul de specialitate al operatorului.

 

 

ART. 33

Pentru interventia rapida in caz de necesitate operatorul va face marcaje si inscriptii, dupa caz, pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu.

 

ART. 34

(1) Executarea lucrarilor de orice fel si in special a celor de sapatura, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele publice de apa si de canalizare, precum si a celor de extindere a retelelor publice de apa si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un agent economic autorizat de CTE-PMB, insusit de operatorul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare. Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor publice de apa si de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor parti din reteaua publica de apa si/sau de canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata de persoana juridica vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere reteaua publica afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

 

ART. 35

(1) Operatorul care asigura serviciile de alimentare cu apa din sistemul public  va asigura protectia calitatii apei in retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de analiza a apei, zilnic, la sursa si in retele de distributie in punctele de prelevare, ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor.

(2) Inaintea repunerii in functiune a alimentarii cu apa potabila, operatorul va afisa la fiecare utilizator care a avut intrerupta furnizarea apei timpul necesar evacuarii la canalizare a apei din reteaua interioara de apa potabila, pentru asigurarea conditiilor de potabilitate a apei.

(3) Operatorul va intocmi un program anual de verificare si curatare periodica a retelei publice de canalizare care va fi aprobat si urmarit de Directia Utilitati Publice din cadrul PMB.

(4) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale, scop in care va efectua verificari si curatari periodice. In cazul ploilor torentiale operatorul va lua masuri operative de interventie in locurile inundate.

(5) In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei publice de canalizare, operatorul va lua masuri de redimensionare a retelei publice de canalizare, daca aceasta obligatie ii revine conform CC, in caz contrar va informa PMB-DUP.

 

 

CAP. 5

Bransarea si/sau racordarea la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 36

(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare si/sau racordare la retelele publice ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Un utilizator trebuie sa aiba de regula un singur bransament de apa si un racord de canal;

(3) Ca o exceptie de la aliniatul (2), un utilizator poate sa aiba mai multe bransamente si/sau racorduri, in urmatoarele situatii:

-in cazurile in care un utilizator este proprietar sau administrator al mai multor cladiri independente (condominii);

-in cazul in care la un condominiu se prevad bransamente separate pentru alimentarea instalatiilor de urgenta (stins incendii);

-in cazul utilizatorilor casnici, la care necesitatile de alimentare ale unui condominiu impun existenta mai multor bramsamente si/sau racorduri;

-in cazul unor utilizatori de tip agent economic sau institutii publice, in care necesitatile functionale impun existenta mai multor bransamente si/sau racorduri;

(4) Exceptand de la prevederile alin (1) si (2), in cazurile speciale prevazute de art. 7, alin (2), un bransament poate alimenta mai multi utilizatori.

 

 

Art. 37

(1) Bransarea si/sau racordarea tuturor utilizatorilor de apa, indiferent in ce scop (casnic, tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare se poate face numai in baza acordului de principiu, avizului tehnic emise de operator, precum  si al proiectului de executie avizat de acesta;

(2) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie bransat sau racordat la sistemul public de alimentare cu apa potabila si/sau de canalizare, trebuie sa depuna la operatorul/furnizor de servicii de canalizare, o cerere pentru obtinrea acordului de principiu si in caz de raspuns favorabil, o cerere de bransare/racordare.

(3) Acordul de principiu de bransare si/sau racordare se obtine de la operator in maxim 15 zile de la solicitarea scrisa a utilizatorului potential. Solicitarea acordului de principiu al operatorului va fi insotita de planul de incadrare in zona scara 1 :500 al proprietatii la care se solicita bransamentul si/sau racordul si de actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar. Acordul de principiu al operatorului va cuprinde raspunsul cu privire la posibilitatea de racordare si un pliant continand conditiile generale de bransare, costurile estimative de proiectare si executie, procedurile specifice, inclusiv cu privire la libertatea de optiune a utilizatorului potential cu privire la selectia unui tert autorizat pentru executia bransamentului.

(4) Operatorul are obligatia sa informeze in mod explicit utilizatorii potentiali cu privire la conditiile generale de bransare si/sau racordare si costurile proprii, estimative, ale proiectarii si executiei unui bransament si/sau racord, prin afise la sediile operatorului si pliante de informare trimise celor ce solicita informatii privind bransarea si/sau racordarea.

(5) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie alimentat cu apa potabila sau care doreste sa fie racordat la canalizarea publica, trebuie sa depuna la operatorul/fumizorul  serviciilor o cerere ferma de bransare si/sau racordare si utilizare a apei potabile si a sistemului de canalizare, in baza informarii prealabile si acordului de principiu al operatorului. Cererea ferma de bransare si/sau racordare, se depune insotita de certificatul de urbanism, acordul de principiu al operatorului si optiunea de realizare a executiei  racordului de catre operator sau un tert autorizat. Odata cu cererea de racordare se depune si avansul pentru executarea proiectului sau a intregii lucrari de catre operator, functie de optiunea utilizatorului.

(6) Avizul tehnic de bransare si/sau racordare se obtine urmare a  cererii ferme a utilizatorului potential, in conditiile depunerii documentelor necesare si platii unui avans al lucrarilor de proiectare sau de realizare integrala a lucrarii de catre operator. Avizul tehnic este insotit de proiectul de executie al bransamentului si/sau racordului, elaborat de operator pe baza proiectelor tip de bransare si racordare avizate de CTE –PMB.

(7) Operatorul are obligatia de a elibera avizul tehnic in maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul va inapoia documentatia in termen de maximum 10 zile, indicand in scris ce documente lipsesc, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului tehnic, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta;

(8) Proiectarea unui bransament si/sau racord va fi realizata de operator in termen de maxim trei saptamani de la cererea ferma, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune.

(9) Executia lucrarilor de bransare si/sau racordare se poate face de catre operator sau de catre un tert autorizat legal, in functie de optiunea utilizatorului potential, inclusa in cererea ferma de bransare si/sau racordare. Obligatiile operatorului, functie de optiunea utilizatorului potential, sunt urmatoarele :

-Daca, in baza informarii corecte a utilizatorului potential si obtinerii acordului de principiu, acesta opteaza pentru executia bransamentului si/sau racordului de catre operator, operatorul trebuie sa realizeze toate fazele de avizare tehnica, proiectare, obtinere autorizatii, executie si receptie a bransamentului si/sau racordului, la termenul de maxim trei luni de la cererea ferma de bransare, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini al concesiunii, parte integranta a Contractului de Concesiune. Cererea ferma de bransare, va fi consemnata in registrele operatorului la data la care utilizatorul prezinta toate documentele precizate la alin (1) si plateste un avans pentru executarea proiectului sau a intregii lucrari; data finalizarii lucrarii se consemneaza de operator in registre corespunzator datei procesului verbal de receptie si punere in functiune a bransamentului si/sau racordului, semnat si de utilizator;

-Daca in baza informarii corecte a utilizatorului potential si obtinerii acordului de principiu, acesta opteaza pentru executia bransamentului/racordului de catre un tert, acest tert va trebui sa fie autorizat conform legii pentru executia de bransamente/racorduri si va respecta toate indicatiile tehnice din avizul tehnic al operatorului si din proiectul avizat de operator. In acest caz, operatorul trebuie sa realizeze receptia lucrarii de executie a bransamentului/racordului la termenul de maxim o saptamana de la solicitarea utilizatorului, prin care se confirma finalizarea lucrarii.

 

Art. 38

Procedura urmata de operator pentru eliberarea acordului de principiu si avizului tehnic de bransare si/sau racordare contine:

(a) analiza incadrarii debitului solicitat in disponibilul debitului de apa al retelei publice de alimentare si deciderea:

-aprobarea acordului de principiu pentru bransare a utilizatorului potential, daca disponibilul de debit de apa din reteaua publica de alimentare este suficient;

-aprobarea cererii de racordare a utilizatorului, daca reteaua si/sau retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca se impune, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

-amanarea aprobarii acordului de principiu sau limitarea provizorie a debitului bransamentului, daca executia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din reteaua publica de alimentare cu apa, a capacitatii sursei sau a instalatiilor de tratare existente. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa potabila existente poluate sau care solicita un necesar de apa pentru care dimensiunea bransamentului nu depaseste 20 mm, daca exista retea de canalizare in zona cu capacitate de preluare a apelor uzate;

-amanarea aprobarii sau limitarii provizorii a debitelor preluate, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

(b) eliberarea acordului de principiu pentru bransare si/sau racordare;

(c) analiza si avizarea proiectului intocmit de operator, cu respectarea conditiilor impuse in acordul de principiu. Proiectul contine solutiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate in cererea pentru bransare si utilizare, traseul si diametrul bransamentului, precum si marimea si amplasarea apometrului si detaliile de executie;

(d) eliberarea avizului tehnic de bransare si/sau racordare, in maximum 30 de zile de la cererea ferma de bransare si/sau racordare.

 

Art. 39

(1) Executia lucrarilor de instalare a bransamentului/racordului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

(2) Caminul de apometru si caminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, dar nu mai departe de 5 m de limita de proprietate a utilizatorului (de regula la 1-2 m in exteriorul/interiorul acesteia).

(3) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) si in cladiri, in general in subsoluri, cu conditia asigurarii (de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile si indatoririle fiecarei parti in aceasta situatie, precum si eventualele costuri suplimentare de exploatare.

(4) Dupa instalarea bransamentului/racordului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate, din care in mod obligatoriu va face parte un reprezentant al Primariei  de  sector, delegat de DUP din cadrul   Primariei Municipiului Bucuresti.

 

 

Art. 40

(1) Punerea in functiune a bransamentului de apa / racordului de canalizare, se va face dupa receptia acestora si dupa incheierea contractului de furnizare-utilizare intre operator si utilizator;

(2) Punerea in functiune a bransamentului de apa /racordului de canalizare, se va face in termenul prevazut in contract.

(3) Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare fara avizul tehnic al operatorului este interzisa (considerata clandestina) si atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii.

(4) Dupa receptionarea bransamentului se incheie intre operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei potabile si de canalizare.

(5) Dupa receptionare, bransamentele/racorurile se inscriu in evidentele patrimoniale in conformitate cu prevederile legale, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea sa se faca de catre operatorul/prestatorul serviciulul, pe cheltuiala sa, inclusa in tarif.

 

Art. 41

(1) Desfiintarea bransamentului si/sau a racordului se poate face in conditiile prevazute de lege.

(2) In cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa/canalizare, fara aprobare, operatorul/prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona, sau bloca retelele respective, fara ca beneficiarul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la despagubiri.

(3) Operatorul/prestatorul serviciului poate sa refuze deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie.

(4) Orice echipament aflat in proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament in special prin suprapresiune, trebuie sa fie inlocuit sau proprietarul va lua masurile de siguranta ce se impun. In caz contrar, pe baza de dovezi, operatorul poate inchide bransamentul utilizatorului.

(5) Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor publice de apa potabila cu materii reziduale, ape nocive sau orice alta substanta.

(6) Utilizatorul trebuie sa permita persoanelor abilitate cu drept de control sa verifice instalatiile interioare in legatura cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformarea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii certe in acest sens.

 

Art. 42

(1)Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune a unui bransament/racord nou  revin in sarcina utilizatorului.

(2)Cheltuielile  legate de redimensionarea sau reamplasarea unui bransament/racord  existent,   revin in sarcina utilizatorului, daca redimrnsionarea sau reamplasarea sunt solicitate de acesta.

(3) Cheltuielile de intretinere, reparatie si reabilitare a bransamentelor/racordurilor, inclusiv  cele  aferente redimensionarii sau reamplasarii din motive tehnice  a acestora ( modificarea conditiilor din avizul tehnic, fara modificarea cererii utilizatorului) revin in sarcina operatorului.

 

 

Art. 43

(1) Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala sa, inclusa in tarif.

(2) Intretinerea care revine in sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru redimensionarea bransamentului datorita modificarii necesarului suplimentar de apa al utilizatorului, precum si cheltuielile pentru repararea avariilor la instalatiile publice cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului. In acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

(3) In cazul in care se face dovada ca stricaciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele provocate.

 

Art. 44

(1) Contractele de bransare/racordare si utilizare a apei potabile si a sistemului de canalizare se intocmesc pe durata nedeterminata sau determinata.

(2) Contractele de bransare/racordare pe durata nedeterminata se incheie de operatorul/prestatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, in functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

(a) agenti economici;

(b) institutii publice;

(c) consumatori casnici:

-asociatii de proprietari/locatari ale unui condominiu;

-persoane fizice cu case individuale.

(3) Contractele de bransare/racordare pe durata determinata se incheie de operatorul/prestatorul serviciului cu agenti economici sau institutii publice, pentru activitati provizorii (temporare).

(1) Contractele de bransare pe durata determinata (pentru antreprize de constructii, targuri etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durata limitata, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

 (2) Operatorul/prestatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele cu durata determinata (temporare), de varsarea unui depozit de garantie, care urmeaza sa fie stabilit, de comun acord, pentru fiecare caz.

(3) In cazul in care, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize de retea nu este justificata, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de catre operator, priza dotata si cu apometru de masurare a consumului.

 

Art. 45

(1) In momentul incetarii contractului, bransamentul va fi inchis si contorul va fi ridicat.

(2) In cazul schimbarii titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fara alte cheltuieli, in afara celor legate, daca este cazul, de redeschiderea bransamentului, in cazul in care se pastreaza conditiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare.

(3) Fostul utilizator ramane raspunzator fata de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea contractului incheiat cu acesta.

 

Art. 46

 Lucrarile publice de alimentare cu apa se inscriu, conform legii, ca mijloace fixe in proprietatea domeniului public al Municipiului Bucuresti, urmand ca exploatarea, intretinerea si aprobarea unor bransamente de instalatii noi interioare la aceste retele sa se faca numai in conditiile prezentului regulament.

 

Art. 47

(1) Operatorul are obligatia sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite in municipiul Bucuresti, precum si colectarea apelor uzate,  epurarea  si evacuarea acestora.

(2) Operatorul are obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a calitatii apei in reteaua de distributie si la iesirea din statiile de tratare a apei potabile si/sau instalatiile de epurare, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

 

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii tehnice de bransare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa

 

Art. 48

(1) Partile componente ale unui bransament al unui utilizator (de condominiu) sunt, de regula, urmatoarele:

(a) priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa;

(b) armatura (vana) de concesie, montata imediat langa priza de apa;

(c) conducta de bransament care face legatura dintre punctul de racordare si apomentru;

(d) armatura (vana) dinaintea contorului (apometrului);

(e) filtru de impuritati;

(f) tronson de linistire a curgerii dinaintea contorului (pentru asigurarea acuratetii de masurare a contorului, daca este cazul);

(g) apometru;

(h) tronson de linistire a curgerii de dupa contor (pentru asigurarea acuratetii de masurare a contorului, daca este cazul);

(i) clapeta de retinere (obligatoriu la bransamentele utilizatorilor agenti economici si la toate celelalte bransamentele mai mari sau egale in diametru nominal (Dn) de 50 mm);

(j) armatura (vana) de inchidere de dupa contor;

(k) camin de contor de bransament de condominiu, acolo unde contorul nu se monteaza in subsolul tehnic al cladirii utilizatorului.

(2) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face la punctul de livrare a serviciului prin flansa vanei de dupa apometru de bransament de condominiu in sensul de curgere a apei, aceasta vana fiind ultima componenta a bransamentului, administrata de operator.

(3) Bransamentul, inclusiv caminul de bransament si echipamentul de masura (contor, eventual filtru, compensator si vane de separatie), apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

 

Art. 49

(1) Punerea in functiune a bransamentului poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare-utilizare.

(2) Apometrele (contoarele) sunt instalate si intretinute de catre operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apa. Apometrul trebuie sa fie usor accesibil in orice moment pentru personalul operatorului sau agentulul economic agreat.

(3) Instalarea apometrulul in subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situata in imobil in amonte de apometru trebuie sa fie vizibila si degajata, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului sa poata interveni in caz de avarie sau sa poata verifica daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest traseu de bransament.

(4) In cazul in care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul tehnic de bransare, operatorul/prestatorul serviciului inlocuieste apometrul cu altul corespunzator si, daca este necesar, inlocuieste si bransamentul.

 

 

Art. 50

Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele de alimentare cu apa, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul public de alimentare cu apa fara aprobare sau daca exista dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.

 

Art. 51

(1) Orice utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale de alte instalatii de alimentare cu apa care nu provin din sistemul public de distributie a apei trebuie sa notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt.

(2) Este interzisa utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pamant a instalatiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea bransamentului.

 

Art. 52

(1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. In cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de inchidere care se afla in aval de apometru.

(2) Demontarea bransamentului sau apometrului poate fi executata numai de catre operatorul/prestatorul serviciului.

 

 

Art. 53

(1) Utilizatorul trebuie sa permita accesul liber si neconditionat la contor al reprezentantului

operatorului/prestatorului care efectueaza citirea periodica a apometrului, amplasat in caminul de brasament al condominiului sau in subsolul cladirii utilizatorului, pe baza unui program convenit de comun acord intre furnizor si utilizator.

(2) Utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului de apa la locul de montaj si a vanelor ce echipeaza bransamentul, daca acestea se afla pe proprietatea sa. In caz contrar aceste masuri sunt in sarcina operatorului/fumizorului.

(3) Orice reparatii si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a carui deterioare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale in conditii de (inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de catre operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, daca s-a dovedit ca s-au produs din vina acestuia.

 

 

 

 

Art. 54

(1) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa (apometrului) se face ca obligatie legala a

operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisa a utilizatorului.

(2) In caz de inlocuire a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat in scris, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire si de inregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire al noului contor. In cazul in care utilizatorul nu participa la efectuarea inlocuirii la data si la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia in scris aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul sa ceara in orice moment verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa, iar operatorul va rezolva cererea in conformitate cu prevederile Nivelelor de Servicii ale Contrcatului de Concesiune.

(4) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, conform normelor de metrologie legala.

(5) Daca verificarea este efectuata la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobarii de model si clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare, montare si demontare sunt in sarcina utilizatorului. In caz contrar cheltuielile sunt in sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedeaza, de asemenea, si la o rectificare a facturarii, luand in calcul un consum pausal pe perioada in care apometrul a fost defect sau la care s-a constatat ca nu se respecta conditiile legale necesare facturarii dupa inregistrarile contorului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de racordare si utilizare a serviciului de canalizare

Art. 55

(1) Partile componente ale unui racord sunt:

(a) o constructie numita camin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibila;

(b) un dispozitiv tip sifon, instalat in camin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite totodata  racordarea la reteaua de canalizare apartinand utilizatorului;

(c) o conducta de racordare, situata intre caminul de racord si reteaua publica de canalizare;

(d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permitand legarea conductei de racordare la reteaua publica de canalizare ;

(2) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord ;

(3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale, apartin retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

 

Art. 56

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua publica de canalizare.

(2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publica, in vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul unor defectiuni, se vor monta vane si clapete contra refularii.

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

(a) la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte si fara imprejmuire;

(b) imediat dupa caminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);

(c) la 1 m de imprejmuire in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

(d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire si canalul public este mai mica de 3 m.

 

Art. 57

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

(a) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

(b) nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

(c) nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

(d) nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora;

(e) nu se creeaza pericol de explozie;

(f) nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

 

 

ART. 58

(1) In reteaua publica de canalizare a apelor uzate se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate:

(a) ape uzate menajere;

(b) ape meteorice;

(c) ape uzate provenite din activitati economice .

(2) Deversarea la canalizarea publica se poate face numai prin intermediul racordului.

 

Art. 59

(1) Racordarea la reteaua publica de canalizare se realizaeza in conformitate cu procedurile prevazute la art. 36-47;

(2) In cazul utilizatorilor de tip industrial, care detin instalatii tehnologice, la solicitarea avizului tehnic de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate, solicitantul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant de specialitate, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor, prezentand buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

(3) Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de bransare/racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sanatate publica si avizul de gospodarire a apelor, iar operatorul are obligatia sa modifice contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor cu acesta.

 

Art. 60

In avizul de racordare definitiv si in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localitatilor a apelor uzate se vor specifica:

(a) debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate in sectiunea de control;

(b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

(c) masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

(d) obligatia montarii de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate si mentinerii lor in stare de functionare;

(e) obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

 

 

Art. 61

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. In acest sens utilizatorul nu poate deversa in reteaua publica de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

(a) materii in suspensie, ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;

(b) substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;

(c) substante de orice natura, care fiind plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

(d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

(e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

(f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;

(g) substante colorante, ale caror cantitati si natura, in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;

(h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului, substante organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

 

 

Art. 62

(1) Apele uzate, provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderi de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri:

(a) la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;

(b) la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.

(2) Realizarea masurilor prevazute la lit. a) si b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorului /prestatorului.

 

 

Art. 63

In municipiul Bucuresti toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, precum si detinatorii de surse propii de alimentare cu apa, au obligatia, in cazul in care reteaua publica de canalizare este situata la o distanta mai mica de 50m , sa deverseze apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator, numai in acesta, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 64

(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaza ape uzate industriale, vor trebui, daca operatorul/prestatorul serviciului o cere, sa fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte:

(a) un racord pentru ape menajere;

(b) un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, daca s-a convenit astfel, va trebui sa fie dotat cu un camin, care constituie sectiunea de masura, pentru a se putea efectua prelevari de probe, in vederea stabilirii calitatii apei uzate debusate in reteaua publica de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

 

ART. 65

(1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea in reteaua publica sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare/bransare.

(2) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate, deversate in reteaua publica, au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

(3) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si sanitare, astfel:

(a)o treime va fi analizata prin grija operatorului;

(b) o treime prin grija utllizatorului;

(c) o treime va fi sigilata atat de operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii care sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

 

 

Art. 66

Legatura realizata intra caminul de racordare si reteaua de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice este in sarcina exclusiva a utilizatorilor. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

 

 

Art. 67

Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau instalatii care poate permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila sau industriala, fie prin aspirare datorata fenomenulul de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reteaua de evacuare,

 

Art. 68

Inainte de orice racordare la retelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalatiilor interioare de canalizare, in sensul posibilitatilor tehnice de racordare si compatibilitatii celor doua retele.

 

Art. 69

(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reteaua publica de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfasoara activitati in urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

 (2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

 

 

 

 

CAP. 6

Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, cadrul general

 

Art. 70

(1) Instalatia interioara de alimentare cu apa  cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pana la instalatia (armatura) de utilizare, inclusiv aceasta. Retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare sunt proprii fiecarui condominiu sau imobil de locuit si se afla in proprietatea sau administrarea utilizatorului, care are obligatia de a le intretine si repara. Operatorul nu are nici o obligatie privind buna functionare a retelelor interioare de apa si canalizare.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand partilor comune ale condominiului si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina proprietarului.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune ale unui condominiu si instalatiile proprii fiecarui proprietar de apartament dintr-un condominiu, este teul de derivatie, respectiv cotul de racord.

 

Art. 71

In cazul in care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune si dezinfectie va fi suportata de catre utilizator.

 

Art. 72

(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apa; in acest sens va executa toate lucrarile de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatari optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanta si indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii si modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.

 

Art. 73

(1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala si de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord, care reprezinta limita retelei interioare (limita de proprietate).

(2) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate etc.).

 

 

CAP.7

Instalatii/retele interioare de alimentare cu apa si de canalizare ale utilizatorului, reguli de functionare

Art. 74

(1) Toate lucrarile de montare si intretinere a instalatiei de dupa apometru, se executa de catre persoane specializate, alese de catre utilizator si pe cheltuiala acestuia.

(2) Operatorul serviciului de alimentare cu apa este in drept sa refuze instalarea sau deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei de distributie.Utilizatorul este singur responsabil de toate daunele cauzate operatorului sau tertilor, in urma instalarii  si a functionarii lucrarilor executate prin grija sa.

(3) Orice aparat care poate constitui un impediment pentru distributia apei sau un pericol pentru bransament, in special prin suprapresiune (lovitura de berbec), trebuie sa fie imediat inlocuit, in caz contrar utilizatorul risca inchiderea bransamentului sau. In special, robinetele trebuie sa aiba inchiderea suficient de lenta pentru a se evita suprapresiunea. In caz contrar, prestatorul serviciului poate impune instalarea unui dispozitiv contra loviturii de berbec.

(4) Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila cu materii reziduale, ape nocive sau orice alte substante .

(5) Utilizatorul autorizeaza in mod expres prestatorul serviciului sau alta persoana  autorizata de PMB-DUP sa verifice instalatiile interioare, in legatura cu efectele daunatoare pe care acesta le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformitatea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii in acest sens.

 

Art. 75

(1) Din momentul instalarii racordului, fosele de colectare si alte instalatii de aceeasi natura, vor fi scoase din functiune pentru a nu facilita sau creea probleme in viitor, prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. Instalatiile de epurare si de retentie a apelor uzate, precum si fosele septice, scoase din functiune din diferite motive, vor fi vidanjate, curatate si dezafectate.

(2) Orice racord direct intre conductele de apa potabila si cele de canalizare ape uzate este strict interzis; sunt de asemenea interzise oricare dispozitive susceptibile de a lasa apele uzate sa penetreze in conducta de apa potabila, fie prin aspirare cauzata de o scadere de presiune accidentala, fie prin refulare cauzata de o sprapresiune creata in reteaua de canalizare.

(3) Toate aparatele racordate trebuie sa fie echipate cu sifoane care sa impiedice iesirea emanatiilor  de gaze provenind de la canal si obturarea din cauza introducerii de corpuri solide. Toate sifoanele vor fi conforme cu normele in vigoare. Racordul mai multor aparate la acelasi sifon este interzis. Nici un aparat sanitar nu poate fi racordat pe conducta care leaga un vas de WC la coloana de evacuare.

(4) Toate coloanele de evacuare a apelor uzate menajere, din interiorul cladirilor cu mai multe etaje, trebuie sa fie pozate vertical, si sa fie echipate, dupa caz, cu tevi de ventilatie prelungite deasupra acestora sau alte dispozitive de aerisire. Dispozitivele de aerisire trebuie sa fie conforme cu reglementarile sanitare privitoare la ventilatia canalelor. Coloanele de evacuare a apelor uzate menajere trebuie sa fie totalmente independente de conductele de evacuare a apelor meteorice (burlane si jgheaburi).

(5) In municipiului Bucuresti, colectarea apelor uzate menajere (inclusiv a celor  provenite de la instalatiile de aer conditionat) si total sau partial a apelor meteorice se realizeaza in zona privata in afara constructiei de deservit, de preferinta in caminul de racord, pentru a permite orice inspectie a operatorului serviciului.

 

 

CAP. 8

Drepturile si obligatiile operatorului si utilizatorilor

Art. 76

Operatorul are urmatoarele obligatii:

(a) sa respecte angajamentele asumate prin Contractul de Concesiune a serviciilor de apa si de canalizare si a contractului de bransare si racordare incheiat cu utilizatorii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

(b) sa respecte prevederile prezentului regulament;

(c) sa ia masurile necesare pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale, precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

(d) sa presteze serviciul de apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor, asa cum prevede Contractul de Concesiune;

(e) sa serveasca toti utilizatorii din aria serviciilor, asa cum prevede Contractul de Concesiune ;

(f) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de CGMB prin Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune;

(g) sa fumizeze autoritatilor administratiei publice locale din municipiul Bucuresti (CGMB, Primarul General), autoritatii tehnice de regelementare a concesiunii (ARBAC) si autoritatii economice de reglementare a concesiunii (ANRSC), informatii si sa prezinte rapoarte despre prestarea serviciilor, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune;

(h) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

(i) sa furnizeze apa potabila la parametrii de potabilitate stabiliti in Caietul de Sarcini, parte integranta a Contractul de Concesiune a serviciilor de apa si de canalizare cu respectarea normativelor in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevazute in contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

(j) sa furnizeze apa industriala, in conditiile de calitate impuse de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si presiunilor de serviciu la utilizator, prevazute in contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

(k) sa asigure preluarea apelor uzate la sistemul public de canalizare si sa verifice calitatea acestora, in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune;

(l) sa intretina si sa verifice functionarea contoarelor de masurare a consumurilor de apa , in conformitate cu  prescriptiile metrologice si cu prevederile din Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune;

(m) sa factureze cantitatile de apa potabila furnizate corespunzator volumelor de apa potabila consumata, masurate prin intermediul contoarelor montate la bransamentul fiecarui condominiu sau casa de locuit, aducand la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif. In cazul lipsei sau nefunctionarii continue a contorului mai mult de 6 luni, volumele de apa potabila facturate vor corespunde normelor de consum aprobate prin normativele in vigoare;

(n) sa factureze cantitatile de apa uzata deversata la canalizare corespunzator volumelor de apa potabila facturata, volumul apelor meteorice fiind stabilit conform normelor aprobate prin H.C.L.M.B. nr.23/1993;

(o) sa factureze cantitatile de apa uzata deversata la canalizare corespunzator volumelor de apa calda menajera consumata de utilizator, preparata si livrata in sisteme centralizate, exterioare condominiului. In cazul RADET si/sau a altor agenti economici care prepara apa calda menajera in mod centralizat si o distribuie la utilizatori, se admite facturarea lunara a cantitatii de apa uzate provenita din apa calda menajera in functie de un coeficient K, stabilit de ARBAC la propunea ANB, pe baza datelor furnizate de RADET si/sau agenti economici similari, cu regularizarea

anuala a facturilor dupa consumul real, comunicat de RADET si alti utilizatori la ANB, in maxim de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic.

(p) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun, dupa caz, la termenele si in conditiile prevazute in Caietul de sarcini, parte integranta a Contractul de Concesiune;

(q) alte obligatii prevazute de Contractul de Concesiune.

 

 

Art. 77

Operatorul are urmatoarele drepturi:

(a) sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si asume raspunderea fata de acestia(operatorul va informa utilizatorul de indata ce acest lucru va fi posibil), dar cu instiintarea PMB-DUP , in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

(b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada, cu instiintarea prealabila, fara sa-si asume vreo raspundere fata de acestia, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului public de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere planificate. Aceste restrictionari se fac cu aprobarea PMB-DUP si cu consultarea ARBAC;

(c) sa incaseze contravaloarea serviciilor furnizate si sa aplice penalitatile legale;

(d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului, in conditiile legii, cu notificare prealabila, la utilizatorii rau-platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. Aceleasi masuri, inclusiv desfiintarea bransamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru legalizarea situatiei.

(e) alte drepturi prevazute de Contractul de Concesiune.

 

Art. 78

Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

(a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare incheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

(b) toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, prin incadrarea in normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in standardele in vigoare si in contractele cu prestatorul;

(c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor. In cazul in care utilizatorul doreste sa extinda instalatiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va instiinta/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Daca noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

(d) utilizatorul are obligatia sa utilizeze apa decat pentru folosinta proprie, sa o puna la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

(e) sa mentina curatenia si sa intretina in stare corespunzatoare caminul de apometru/contor, daca se afla amplasat pe proprietatea sa;

(f) sa anunte imediat operatorul despre aparitia oricarei deteriorari sau descompletari aparute la caminul de apometru, care il deserveste, in cazul in care acesta nu se afla pe proprietatea sa;

(g) sa permita citirea contorului si repararea retelelor publice, daca acestea sunt amplasate pe proprietatea sa;

(h) sa nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decat cele prevazute in contract;

(i) sa execute lucrarile de intretinere si reparatii care ii revin, conform reglementarilor legale, la instalatiile interioare de apa pe care le are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publica. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se afla in proprietatea utilizatorului;

(j) toti utilizatorii, agenti economici, care utilizeaza in procesul tehnologic apa potabila sunt obligati sa furnizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul urmator;

(k) sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a contorului;

(l) sa nu practice comunicari sau racordari intre conductele de apa rece potabila si conductele altor sisteme din interiorul constructiilor (apa calda menajera, incalzire);

(m) sa nu manevreze vanele dinainte de apometru in sensul de curgere a apei si sa foloseasca pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana de dupa apometru, in sensul de curgere a apei;

(n) sa nu influenteze in nici un fel indicatiile apometrului si sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

(o) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

(p) sa nu evacueze in reteaua publica de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca conditiile de descarcare impuse de normele tehnice in vigoare;

(q) detinatorii de surse proprii de apa potabila care au si calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligati: sa comunice operatorului/prestatorului serviciului data punerii in functiune a surselor proprii, in vederea facturarii debitelor utilizate din acestea si deversate in canalizarea publica. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii;

(r) sa anunte cu 15 zile inainte mutarea din imobil, solicitand fie schimbarea titularului de contract, fie desfiintarea bransamentului de apa si/sau a racordului de canalizare, in cazul desfiintarii imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul in toate cazurile in care apar schimbari ale datelor inscrise in contractul incheiat cu acesta.

 

 

 

Art. 79

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

(a) sa i se furnizeze sau sa i se presteze serviciile de alimentare cu apa si/sau de canalizare la nivelurile stabilite in contract;

(b) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale, daca prevedrile Contractului de Concesiune nu stabilesc termene mai scurte de raspuns;

(c) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

(d) sa fie anuntat cu cel putin 48 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile in

furnizarea/prestarea serviciului;

(e) sa fie despagubit in cazurile incalcarii de catre operator a clauzelor contractuale care prevad si cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

(f) sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apa si de canalizare, despre deciziile luate de autoritatile administratiei publice locale, ale ARBAC si ale operatorului, privind asigurarea acestor servicii;

(g) toti utilizatorii au dreptul de a avea montate pe bransamentele proprii ale imobilelor aparate de

masurare/inregistrare a consumurilor de apa;

(h) utilizatorii au garantat dreptul de acces si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare;

(g) in cazul in care utilizatorul este nemultumit de raspunsul sau actiunile intreprinse de operator ca urmare a petitiei sale, acesta are dreptul de a se solicita expertiza tehnica a ARBAC, conform prevederilor din Caietul de sarcini, parte integranta a Contractului de Concesiune.

 

Cap.9

Instalatii interioare si retele publice de alimentare cu apa si de canalizare interdictii si obligatii pentru utilizatori, persoane fizice  si persoane jurdice

 

Art. 80

Pentru functionarea in siguranta a serviciilor publice de alimentare cu apa si de  canalizare,

utilizatorilor/persoanelor fizice/persoanelor juridice le sunt interzise urmatoarele:

(1) sa utilizeze apa in alte scopuri decat folosinta sa personala, sau sa  o puna  la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane particulare sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu sau in alte cazuri justificate ;

(2) sa practice o racordare, orice orificiu sau priza pe conducta bransamentului/racordului sau pe conducta publica de alimentare cu apa sau de canalizare;

(3) sa modifice indicatiile apometrului, sa-i influenteze functionarea, sau sa-i distruga sigiliile;

(4) sa faca pe bransament orice alta operatiune in afara de inchiderea sau deschiderea robinetelor de inchidere sau purjare;

(5) sa alimenteze spalatoare, toalete si alte rezervoare de apa, altfel decat prin sistemul de preaplin;

(6) sa practice comunicari sau racorduri intre instalatiile interioare de apa rece si alte instalatii interioare din locuinta, imobil sau incinta (apa calda menajera, incalzire etc.);

(7) sa aiba pierderi de apa prin instalatia/reteaua interioara imobilului sau condominilui,  sau prin dispozitivele consumatoare de apa, mai mari decat cele rezonabil  admise (comparabile cu pierderile din reteaua publica). Utilizatorul este responsabil de incidentele si pierderile de apa intervenite pe instalatia sa interioara ;

(8) lasarea deschisa a hidrantilor si a cismelelor publice;

(9) spalarea vehiculelor si a altar obiecte la cismelele publice;

(10) folosirea apei potabile pentru stropitul strazilor sau spalatul autovehicolelor;

(11) bransarea instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa  fara aprobarea prealabila a operatorului serviciului, restabilirea, in orice mod, a legaturilor instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa in cazul in care intreruperea s-a facut de operatorul serviciului;

(12) sustragera de apa din retelele publice de alimentare cu apa prin conectarea la acestea, prin intermediul hidrantilor publici de incendiu sau prin intermediul altor componente ale sistemului public de alimentare cu apa;

(13) sustragera de apa din instalatia interioara a utilizatorului;

(14) modificarea, in cazul condominiilor sau a imobilelor cu mai multe unitati de locuit(apartamente), a instalatiei interioare de alimentare cu apa sau manevrarea robinetilor, in scopul diminuarii sau anularii debitului la cel putin unul din consumatori, fara aprobarea adunarii generale a asociatiei de propietari/locatari ;

(15) manevrarea armaturilor (vane, hidranti, robinete de concesie si altele asemenea) din reteaua publica de distributie a apei de catre alte persoane decat cele autorizate de prestatorul serviciului, cu exceptia deschiderii hidrantilor in vederea stingerii incendiilor;

(16) deteriorarea sau distrugerea din culpa a instalatiilor publice de alimentare cu apa sau de canalizare, de orice fel, ca: hidranti, apometre, vane, robineti, conducte de apa si alte anexe ale acestora;

(17) blocarea caminelor pe retelele publice de alimentare cu apa sau de canalizare, precum si executarea de lucrari pe traseul acestora care sa impiedice intretinerea si exploatarea in conditii normale ale acestora ;

(18) aruncarea in anexele retelelor interioare sau exterioare de alimentare cu apa sau de canalizare (gunoi, pamant si altele) care sa impiedice exploatarea si intretinerea acestora;

(19) amplasarea de alte instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor de apa sau de canalizare, intre diversele retele subterane fiind obligatorie respectarea distantelor minime prevazute de reglementarile in vigoare;

(20) deschiderea de santiere care afecteaza zone ale retelelor de apa sau de canalizare, fara incheierea in prealabil a unui proces verbal de predare-primire a amplasamentului si intretinere a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare din zona afectata si nepredarea in stare initiala a acestora,  catre operator dupa executarea lucrarilor;

(21) nepermiterea sau impiedicarea interventiei la instalatiile interioare de apa sau de canalizare in scopul inspectiei acestora sau  remedierii avariilor aparute, in cazul imobilelor cu mai multe unitati de locuit sau al condominiilor de locuinte ;

(22) nepermiterea persoanelor autorizate de prestator pentru citirea apometrului sau inspectarea, intretinerea, efecuarea lucrarilor de reparatii sau inlocuire la  partea de bransament /racord situata pe domeniul privat;

(23) racordarea instalatiilor interioare de canalizare la retelele publice de canalizare fara aprobarea prealabila a operatorului serviciului; restabilirea, in orice mod, a legaturilor instalatiilor interioare de canalizare, la retelele publice de canalizare, in cazul in care intreruperea s-a facut de operatorul serviciului ;

 (24) evacuarea la canal a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv, care prin compozitia lor pot provoca degradarea sau distrugerea, sau pot periclita viata lucratorilor care intervin pentru intretinerea si exploatarea acestora, precum si ape continand substante solide in suspensie, sau antrenate precum si hidrocarburi care pot duce la colmatarea sau scoaterea din functiune a canalelor si/sau instalatiilor sistemului de canalizare prin sedimentarea, coagularea sau intarirea materialelor si substantelor continute;

(25) executarea de lucrari de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat de PMB-DUP precum si descarcarea vidanjelor in reteaua de canalizare in alte locuri decat cele stabilite de operatorul serviciului ;

(26) descarcarea pe timpul iernii a zapezii in canalizarea oraseneasca, in afara punctelor stabilite de operatorul serviciului ;

(27) spalarea vehiculelor, schimabrea uleiurilor pe alei, trotuare sau strazi,  sau evacuarea apelor uzate de la spalatoriile auto, fara a fi preepurate  in instalatii speciale de tratare agreate de PMB-DUP, la reteaua publica  de canalizare oraseneasca, sau in cea a localitatilor limitrofe a caror ape uzate sunt descarcate in sistemul de canalizare a municipiului Bucuresti;

 (28) amplasarea de constructii definitive sau provizorii peste conductele de apa sau de canalizare fara acordul propietarului si al operatorului;

(29) descarcarea, in cazul racordarii imobilelor si incinteloar la reteua publica de canalizare, a apelor uzate meteorice in reteaua de canalizare pentru ape uzate menajere, sau a apelor uzate menajere in cea de ape uzate meteorice, atat in municipiul Bucuresti cat si in localitatile limitrofe a caror ape uzate sunt descarcate in sistemul de canalizare a municipiului Bucuresti;

(30) plantarea de arbori pe traseele conductelor de canalizare sau de alimentare cu apa;

(31) extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si de  canalizare, executate prin investitii proprii de catre orice persoana fizica sau juridica, fara acordul propietarului sau fara avizul prestatorului serviciului.

 

CAP. 10

Obligatii ale persoanelor fizice si juridice

 

Art. 81

(1) sa mentina in permanenta curatenia pasajelor rutiere pentru a se evita blocarea canalizarii sau scoaterea din functiune a statiilor de pompare;

(2) sa mentina in permanenta curatenia rigolelor pentru a asigura scurgerea apelor provenite din precipitatii sau din spalarea strazilor si pentru a impiedica blocarea gratarelor sau inundarea gurilor de scurgere;

(3) sa indeparteze zapada de la rigole pe o distanta de 50 cm fata de bordura, pentru scurgerea libera a apei rezultata din topirea zapezii si/sau precipitatii;

(4) sa execute lucrari necesare pentru a asigura pantele transversale si longitudinale corespunzatoare din punct de vedere tehnic ale strazilor si aleilor in scopul evitarii baltirii apelor;

(5) sa instruiasca personalul cu privire la interzicerea aruncarii la canal a gunoiului stradal simplu sau in amestec cu zapada, a ghetii sau sa mature gunoiul stradal in gurile de scurgere;

(6) sa marcheze, in parcarile organizate, locurile de parcare in asa fel incat sa se asigure accesul la anexele canalizarii (camin si guri de scurgere);

(7) sa interzica conducatorilor de vehicule sa parcheze peste caminele de vizitare sau gurile de scurgere ale retelelor de apa si de canalizare, marcate ca atare;

(8) sa nu acopere cu beton, asfalt, pavaj de piatra, etc., capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere ;

(9) sa supuna proiectele, ce au ca obiect lucrari la carosabil si trotuare,  in cazul  strazilor pe care exista retele de apa sau de canalizare,  avizarii operatorului.

 

CAP. 11

Stabilirea consumurilor de apa si a debitelor de apa uzata  evacuate la canalizare

 

Art. 82

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe bransamentul sau.

(2) Montarea apometrelor, la bransamentele existente proprii ale tuturor utilizatorilor casnici (blocuri de locuinte/condominii sau case de locuit), se face pe cheltuiala operatorului.

(3) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de bransament propriu fiecarui bloc de locuinte/condominiu sau casa de locuit, consemnate intr-un proces-verbal incheiat intre operator si utilizator.

(4) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura, pana la montarea acestora, stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal din H.C.L.M.B. nr. 23/1993 privind aprobarea "Normelor orientative pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti",

(5) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza inregistrarii aparatelor de masurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord in contractul de furnizare/prestare.

 

 

Art. 83

(1) Cantitatea de apa uzata, evacuata de utilizatori, se considera egala cu cantitatea de apa potabila consumata. In cazul in care apa calda menajera este preparata in sistem centralizat, exterior condominiului sau casei de locuit, cantitatea de apa uzata, evacuata de utilizatori in astfel de situatii, se considera egala cu cantitatea de apa potabila consumata plus cantitatea de apa calda menajera consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care cantitatea de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acesteia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii si care evacueaza apa uzata in reteaua publica de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul cu respectarea prezentului regulament.

(3) Cantitatea de apa uzata meteorica preluata de reteaua publica de canalizare se determina prin inmultirea cantitatii specifice multianuale de apa meteorica, stabilita conform H.C.L.M.B. nr. 23/1993, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator.

 

 

CAP. 12

Indicatori de performanta ai Nivelelor de Servicii

Art. 84

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator in asigurarea serviciilor de apa si de canalizare conform Standardelor de baza si standardelor Obiectiv aprobate prin Contractul de Concesiune pentru fiecare Nivel de Serviciu.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de apa si de canalizare, avand  in vedere:

(a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

(b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

(c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de apa si de canalizare;

(d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului.

(3) Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa si de canalizare in municipiul Bucuresti sunt stabiliti in Caietul de sarcini parte integranta din Contractul de Concesiune si prezentati la art 13-15 din prezentul regulament.

 

CAP. 13

Contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare

 

Art. 85

(1) Furnizarea si prestarea serviciilor de apa si de canalizare in municipiul Bucuresti catre utilizatori se realizeaza numai pe baza de contract, astfel:

(a) in cazul in care utilizatorii au bransamente, prin contracte incheiate intre operator/prestator si utilizatori;

(b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale catre persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte incheiate cu administratia domeniului public ale sectoarelor din municipiului Bucuresti

(2) La incheierea contractelor se vcr respecta prevederile "Contractului cadru de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti ", care va fi elaborat de ANB , cu respectarea prevederilor legale in vigoare si va fi supus avizarii ARBAC in termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

 

CAP. 14

Preturi si tarife

Art. 86

(1) Operatorul serviciilor de apa si de canalizare aplica tarifele aprobate potrivit Caietului de sarcini parte integranta a Contractului de Concesiune.

(2) Facturarea se face lunar in baza tarifelor aplicabile si a cantitatilor efective, determinate conform prevederilor prezentului regulament.

(3) In perioada (luna) in care contorul nu a functionat sau a inregistrat in mod eronat consumul de apa, acesta se estimeaza ca medie a consumurilor masurate ,inregistrate corect si facturate in ultimele 12 luni. In cazul in care contorul lipseste sau nu a functionat mai mult de 6 luni din ultimele 12 luni consecutive, cantitatile facturate se stabilesc dupa normele de consum (pausal).